Auditoinnin lähtökohdat ja toteutus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja vaikuttavan tiedon tuottamiseen koulutuksen kehittämiseksi.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako tieto vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointimallin periaatteet on kuvattu tarkemmin auditointikäsikirjassa.

Auditoinnin toteutus

Auditoinnin toteutti nelihenkinen ryhmä:

  • vararehtori, professori Hanna Snellman, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
  • dosentti, yliopistonlehtori Vesa Korhonen, Tampereen yliopisto
  • dosentti Mari Pantsar, Kari & Pantsar Co.
  • kauppatieteiden kandidaatti Akseli Tiitta, Turun yliopisto (varapuheenjohtaja).

Auditoinnin projektipäällikkönä toimi Mira Huusko ja hänen apunaan Marja-Liisa Saarilammi, molemmat Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Auditointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon, itsearviointiraporttiin, pyydettyyn lisäaineistoon, intraan tutustumiseen sekä auditointiryhmän vierailuun korkeakoulussa 22.−23.3.2023. Auditoinnin keskeiset vaiheet ja aikataulu:

Sopimusneuvottelu  21.12.2021
Auditointiryhmän nimeäminen 18.5.2022
Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen 28.12.2022
Auditointivierailu 22.−23.3.2023
Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta 15.6.2023
Raportin julkaiseminen 15.6.2023
Julkistamisseminaari 24.8.2023
Kehittämistyön seuranta 2026

Arviointikriteerit

Arviointialueet I–III arvioitiin kokonaisuuksina käyttäen tasoja erinomainen, hyvä, riittämätön.

Erinomainen taso edellyttää näyttöä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta kehittämistyöstä. Lisäksi kehittämistoimet tuottavat erityistä lisäarvoa korkeakoululle, sidosryhmille tai molemmille. Korkeakoulu osoittaa vakuuttavia esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista.

Hyvän tason kriteerit on kuvattu tämän raportin liitteessä 1.

Riittämätön taso tarkoittaa, että korkeakoululta puuttuvat arviointialueessa (I–III) kokonaan tai keskeisiltä osin systemaattiset, toimivat ja osallistavat menettelytavat eikä laadunhallinnan vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ole selkeää näyttöä.

Arviointialueiden I-III tulee olla vähintään tasolla hyvä, jotta korkeakoulu läpäisee auditoinnin.