3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Maanpuolustuskorkeakoulun kattavan laatujärjestelmän avulla johdetaan korkeakoulua ja laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään kehittämisessä esimerkillisesti.
  • Maanpuolustuskorkeakoulun strategia on selkeä ja kirkas ja se ohjaa vahvasti toimintaa koko korkeakoulussa.
  • Kehityskeskustelujärjestelmä on toimiva ja se ottaa poikkeuksellisen laajasti huomioon korkeakoulun tavoitteet sekä henkilökunnan henkilökohtaiset osaamistavoitteet.

Kehittämissuositukset

  • Opetushenkilökunnan vaihtuvuus kahden vuoden välein on haaste hiljaisen tiedon siirtymiselle ja pedagogiselle kehittämiselle. Opettajaurapolku voisi olla yksi mahdollisuus upseerin urapolulla.
  • Henkilökunnan henkisen hyvinvoinnin tukeminen tulee huomioida nykyistä kattavammin kaikessa toiminnassa.
  • Toiminnan itsereflektiolle tulee antaa henkilöstölle lisää aikaa. Oman osaamisen kehittämisessä on hyvä huomioida myös strateginen näkökulma.