1 En kompetensskapande högskola

I utvärderingsområdet I bedöms de rutiner som högskolan använder för att stöda planering, genomförande och utveckling av en utbildning som är studerandecentrerad, arbetslivsinriktad och som grundar sig på forskning eller konstnärlig verksamhet.

Utvärderingsområdet I bedöms av auditeringsgruppen vara på nivån god.

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Arbetet med de nya studieplanerna har fått stort genomslag inom organisationen.
  • Högskolan har bra lärmiljöer, speciellt labben och hubbarna. Studenterna uppskattar närheten till personalen och har lätt att få stöd. Studenterna känner sig välkomna till Arcada och som en del av högskolegemenskapen.
  • Arcada har fungerande system för att fånga upp förändringar i arbetslivet och samhället, t.ex. genom branschråd och lärare i kombinationstjänster, och på så sätt göra utbildningarna attraktiva för framtidens arbetsmarknad.

Rekommendationer

  • Arcada bör arbeta för en gemensam förståelse av forskningsbaserad utbildning och utbildningsbaserad forskning och därigenom skapa en närmare koppling mellan undervisning och forskning i sin dagliga verksamhet.
  • Arcada behöver utveckla mer systematisk pedagogisk kompetensutveckling och implementera den pedagogiska policyn i dialog inom och mellan utbildningarna.
  • Arcada bör se över stödet till de internationella studenterna och även stödja deras integration med övriga studenter.