2 En nyskapande högskola med genomslagskraft

I utvärderingsområdet II bedöms de rutiner som högskolan använder för att leda och utveckla samverkan med samhället, att främja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens samt den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft och att stöda en experimenterande verksamhetskultur.

Utvärderingsområdet II bedöms av auditeringsgruppen vara på nivån god.

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Arcada har en öppen kultur som uppmuntrar att göra nya saker och att vara innovativ i det egna arbetet.
  • Omvärldsanalysen genomförs systematiskt med brett internt och externt engagemang och informationen används i styrningen och ledningen av högskolan.
  • Arcada har brett samarbete med externa partners och alumner. Hub- och labbverksamheten möjliggör en mångsidig FUI-verksamhet och samarbete med samhället.

Rekommendationer

  • Den breda och mångfacetterade FUI-verksamheten som görs i samarbete med externa partners bör synliggöras bättre. I nuläget är det framförallt forskningen som betonas.
  • Arcada bör tydligare definiera vad man vill uppnå i form av genomslag i samhället. Verksamhetens genomslag behöver tydligare mål och mätare för uppföljning.
  • Arcada behöver utnyttja olika nätverk ännu mer systematiskt för utveckling och erfarenhetsutbyte.