2.4 Högskolans exempel på framgångsrika utvecklingsåtgärder

Arcadas strategi lyfter det nordiska samarbetet som ett av sina mål. Ambitionen är att Arcada och dess akademier ska ha etablerade och livskraftiga nordiska nätverk för gemensamma utbildnings- och forskningsaktiviteter. Genom dessa nätverk skapas kontakter och genomslag, inte bara inom Norden, men även internationellt då högskolan i sin FUI-verksamhet tar sig an globalt relevanta frågor, såsom klimat- och miljöfrågor och utvecklingen mot ett hållbart samhälle och arbetsliv. 

Arcada har framgångsrikt stärkt sitt nordiska nätverk på flera nivåer, särskilt i Sverige, Norge och de Baltiska länderna. De nordiska strategiska partnerskap som har ingåtts de senaste åren har gett en struktur och riktning för samarbetet kring utbildning och forskning, speciellt inom ramen för FUI-samarbetet. Ett exempel är det strategiska samarbetsavtalet undertecknat med Högskolan Kristiania i Norge under hösten 2020, som har medfört utvidgat och fördjupat samarbete inom både forskning och utbildning. Detta samarbete kompletterade det redan existerande samarbetet med Mälardalens universitet (MDU) i Sverige, speciellt när det gäller utvecklingen av smarta digitala tjänster och AI. Samarbetet med MDU är särskilt starkt inom hälsa och välfärd. Ett nytt strategiskt partnerskap har också etablerats med Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) i juni 2023, där Arcada, som den enda svenskspråkiga högskolan i Finland med utbildning inom idrott, strävar efter att stärka forskningsverksamheten och bredda kompetensen inom flera områden. Den tredje strategiska partnern är Högskolan på Åland, med vilken Arcada har planerat en gemensam MA-utbildning (EASE) som ska starta i januari 2024. De strategiska partnerskapen är ännu så färska att en grundlig utvärdering av verksamhetsmodellen ännu inte gjorts då verksamheten fortfarande söker sina former. Utvärderingen ska emellertid göras i samverkan med respektive partner, senast vid utgången av nuvarande avtalsperiod (2024). 

Arcadas nordiska samarbete stärker också högskolans europeiska nätverk. Både MDU och Kristiania spelar en central roll i det strategiska konsortiet kring ett gemensam European University-initiativ, NOSEVA. Detta NOSEVA-projekt, som Arcada har initierat tillsammans med tio andra europeiska universitet, syftar till att främja utbildning och forskning för välbefinnande, hälsa, ett hållbart samhälle och god livskvalitet för alla.  

På Arcada ses Norden som en hemmamarknad och alla studenter  har idag möjlighet att delta i nordiska utbildningsprogram. Flertalet av Arcadas masterutbildningar har en nordisk profil. Ett exempel är det online-baserade masterprogrammet ”Leadership for Nordic Healthcare” (fr.o.m. år 2024 Healthcare leadership), planerat för att förbereda studerande att bli förändringsledare inom den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn. Programmet är ett svar på de aktuella förändringarna orsakade av digitalisering, privatisering och demografiska förändringar i sektorn och betonar vikten av en ny typ av ledarskap. Detta inkluderar förmågan att hantera förändring och stress, och att främja samarbete på ett hållbart och innovativt sätt. Fokus ligger på att utveckla ett etiskt och hållbart ledarskap. Studerande får möjlighet att delta i projekt, kritiskt utvärdera och utveckla sin egen personliga ledarstil. Utveckling av studerandes nätverksfärdigheter är en central del av programmet. Programmet ger också deltagarna behörighet för doktorandstudier. Två nya masterprogram med nordisk anknytning är för närvarande under planering. Inom hälsovårdsområdet planeras en gemensam master med fokus på jämlikhet inom hälsovården tillsammans med HVL i Norge. Inom teknik planeras ovannämnda master i automatiska energisystem tillsammans med Högskolan på Åland och MDU.  

Samarbetet med utländska och inhemska forskarkompetenser har stärkts, genom en modell för affilierade professorer och forskardocenter, samt genom samarbete med olika nationella forskningscentra och forskare, för att säkerställa ett långsiktigt forskningssamarbete. Detta stärker samarbetet mellan forskning och utbildning och har resulterat i både gemensamma publikationer och forskningsansökningar. Nya tvärvetenskapliga projekt och nätverk har skapats inom områden av stark samhällsrelevans, som AI-driven hälsa och välfärd, NEET-unga och pedagogisk och digital kompetens för lärare. 

Resultaten av Arcadas nordiska samarbete har de senaste åren synliggjorts genom satsningar på seminarier, konferenser och gemensamma publikationer. Årligen arrangerar Arcada, i samarbete med Högskolan på Åland, Folkhälsan och Practicum, ett webinarium på Nordens dag. Seminariet hölls 2023 på Åland med temat ”Hållbart företagande ur ett nordiskt perspektiv”. Dessutom arrangerade Arcada den nordiska konferensen om beteendeförändring inom hälsovården 2022, med deltagare från både finska och nordiska universitet.  

Samtliga aktiviteter och samarbetsinitiativ och -former bidrar till Arcadas strävan efter hållbar utveckling i enlighet med FN:s hållbarhetsmål (SDG).