3 En utvecklingsorienterad och välmående högskola

I utvärderingsområdet III bedöms hur kvalitetssystemet fungerar och utvecklas samt hur systemet används i strategisk ledning. Därtill bedöms de rutiner som högskolan använder för att stöda personalens kompetensutveckling och välbefinnande.

Utvärderingsområdet III bedöms av auditeringsgruppen vara på nivån god.

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Arcadas strategi är välkänd och förankrad inom organisationen.
  • Det pågår ett intensivt arbete med att få processbeskrivningar på plats som är viktigt för att undvika personberoende.
  • Arcadas kvalitetskultur är öppen och bygger på dialog. Studenterna och externa intressenterna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och får sina röster hörda.
  • Studentinflytandet har en tydligt definierad roll i högskolans kvalitetssystem. Studenternas feedback följs upp och de får återkoppling på sina svar.

Rekommendationer

  • Arcada har nyligen reviderat sitt kvalitetssystem. Högskolan bör göra en grundligare utvärdering av systemet efter en fullföljd kvalitetscykel för att kunna dra lärdomar. Arcada bör bättre synliggöra kvalitetssystemet i hela organisationen.
  • Arcada behöver utveckla arbetstidsplaneringen för att möjliggöra kompetensutveckling i synnerhet för akademisk personal samt ge bättre stöd för prioritering och välmående i arbetet.
  • Arcada bör arbeta med att skapa större gemenskap i postpandemin och efter omorganisation.