Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Yrkeshögskolan Arcada

Författare

Eva Åkesson, Trine Bjerva, Jussi Laitinen, Janne Wikström & Mirella Nordblad.

Arcadas självvärdering (red.) Birgitta Eriksson, Mona Forsskåhl & Tomas Träskman

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Yrkeshögskolan Arcada godkändes den 26 januari 2024.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 26 januari 2030.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Arcada valde

FUI-processernas ledning och styrning

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: FUI-processer, tema 1: Säkerställandet att ansökningar om extern FUI-finansiering är så goda som möjligt (finansieringskälla, konsortium, in-house processer och ansvar. Tema 2: Maximering av FUI-projektens genomslagskraft (impact) i hemlandet och i Norden.

Partner: Høyskolen Kristiania

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Arcada har fungerande system för att fånga upp förändringar i arbetslivet och samhället, t.ex. genom branschråd och lärare i kombinationstjänster, och på så sätt göra utbildningarna attraktiva för framtidens arbetsmarknad.
  • Arcada har en öppen kultur som uppmuntrar till att göra nya saker och att vara innovativ i det egna arbetet.
  • Studentinflytandet har en tydligt definierad roll i högskolans kvalitetssystem. Studenternas feedback följs upp och de får återkoppling på sina svar.
  • Arcadas omorganisation har gynnat vetenskaplig forskning och extern finansiering.

Rekommendationer

  • Arcada bör arbeta för en gemensam förståelse av forskningsbaserad utbildning och utbildningsbaserad forskning och därigenom skapa en närmare koppling mellan undervisning och forskning i sin dagliga verksamhet. Speciellt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FUI) koppling till utbildningen och dess tvärvetenskaplighet bör stärkas.
  • Den breda och mångfacetterade FUI-verksamheten som görs i samarbete med externa partners bör synliggöras bättre. I nuläget är det framför allt forskningen som betonas.
  • Arcada har nyligen reviderat sitt kvalitetssystem. Högskolan bör göra en grundligare utvärdering av systemet efter en fullföljd kvalitetscykel för att kunna dra lärdomar. Högskolan bör synliggöra kvalitetssystemet bättre i hela organisationen.
  • Omsättning av forskningsmedel bör ökas genom exempelvis mer flexibel arbetstidsplanering.