5 Beskrivning av kollegialt lärande

Planering och målsättning

Arcada valde kollegialt lärande kring temat FUI-processer tillsammans med Høyskolen Kristiania i Norge. Temat delades in i två områden: 1) Säkerställande av att ansökningar till externa FUI-finansiärer håller så hög nivå som möjligt 2) Maximering av FUI-projektens genomslagskraft nationellt och i Norden.

Temat knyter till FUI-verksamhet och konstnärlig verksamhet med genomslagskraft (2.2) och det av högskolan valda utvärderingsområdet ledning och styrning av FUI-processer (4.1). Temat valdes med tanke på att kombinationen av områdena är centrala utvecklingsbehov för högskolan just nu.

Genom sin strategiskt valda nordiska profilering, önskade Arcada genomföra det kollegiala lärandet internationellt med en nordisk högskola. Høyskolen Kristiania och Arcada undertecknade i mars 2021 ett strategiskt samarbetsavtal, men redan före det har högskolorna samarbetat under flera år inom både undervisning och FUI.

Kristiania eftersträvar universitetsstatus i Norge, vilket syns i dess ambitioner bl.a. inom FUI-verksamheten; högskolan har tidigare genomfört kollegialt lärande kring FUI med  internationella partners. Kristiania bedömdes därmed vara en lämplig partner för det kollegiala lärandet. Målet för samarbetet var att utbyta goda praktiker inom det valda temat i syfte att förbättra högskolornas FUI-processer och hitta åtgärder för gemensamt identifierade utvecklingsbehov.

Kristiania kontaktades hösten 2022 och man beslöt genomföra det kollegiala lärandet i form av workshoppar under två dagar i Oslo, i november 2022. En arbetsgrupp på Arcada utarbetade programförslag för workshopparna och programmet färdigställdes i samarbete med en arbetsgrupp från Kristiania. Parterna jämförde sina strategiska tyngdpunkter och utbytte relevant dokumentation om sina verksamheter. Förutom de två ovannämnda områdena beslöts att workshopparna även omfattar forskningskommunikation, forskningsfrihet och ledning av forskningspersonal, eftersom dessa frågor är centrala i det valda utvärderingsområdet.

Genomförande

Arcadas tre akademichefer och en överlärare besökte Kristiania. Administrativ personal med ansvar för FUI eller utvecklingsfrågor, deltog på distans. Från Kristiania deltog flera representanter för både ledningen, den operativa verksamheten och för administrationen. Närvarande var prorektorer, forskningsdirektören, flera prodekaner, samt även forskare, forskningsrådgivare, bibliotekschef och representanter för Kristianias kommunikationsavdelning.

Sessionerna genomfördes i aktiv och informell dialog med stöd av förhandsmaterial. En ordförande och sekreterare utsågs för varje session med förberedda relevanta frågeställningar som agenda. Både den fysiska och den virtuella miljön möjliggjorde ett aktivt deltagande.

Utvärdering

Erfarenheten av samarbetet som helhet var mycket positiv och givande. Framförallt sågs det informella och diskuterande arbetssättet i relativt små grupper (ca 10 personer per session) som en styrka.

Det valda temat var relevant för bägge högskolor och väckte intressanta diskussioner. Vikten av att stöda forskarna i att aktivt kommunicera sina forskningsresultat lyftes fram som en väsentlig komponent i säkerställandet av forskningens genomslagskraft. Behovet av ledarskapsutbildning för att framgångsrikt förbereda både omfattande finansieringsansökningar och att disseminera projektens resultat diskuterades. Bägge högskolor konstaterade att Covid-19 pandemin hade negativa effekter på högskolans FUI-verksamhet, särskilt i form av fördröjda projekt. En annan identifierad gemensam utmaning var att projektverksamheten saknar långsiktighet p.g.a. dess beroende av extern finansiering. Att vara geografiskt placerad i huvudstaden är en styrka också för FUI-verksamheten enligt bägge högskolor.

Lagring av forskningsdata, forskningens integration i utbildningen (som en aspekt av FUI-verksamhetens genomslagskraft) och belönings- och incitamentmodeller för forskare diskuterades också.  Skillnaderna mellan och de relativa styrkorna i högskolornas projektadministration gav goda idéer för vidareutveckling för bägge parter.

Bägge parter upplevde workshopparna så positiva, att motsvarande workshoppar för utbildningsområdet planeras för 2023 i Arcada. Den enda utmaningen med workshopparna var att hålla tidtabellerna, då det fanns så mycket att diskutera. Målet var att utbyta goda praktiker mellan organisationerna och identifiera lösningsalternativ för både gemensamma och lokala utmaningar, och det uppnåddes väl. En klar styrka var att organisationerna var bekanta med varandra från förut.

 

God praxis på Arcada
 • Strategisk satsning på Norden som stöder även den internationella FUI-verksamheten
 • Utveckling av FUI-verksamhetens genomslagskraft via aktivt uppgörande av partnerskapsavtal med centrala samarbetsaktörer
 • Tvärvetenskapligt upplagda akademier, i syfte att skapa FUI-verksamhet som utvecklar utbildningen gränsöverskridande och tvärfackligt.
 • Aktiv användning av projekthanteringsverktyget Thinking Portfolio, även om ytterligare implementering är nödvändigt.
God praxis i samarbetsorganisationen
 • Eftersträvan att medverka i projektkonsortier med partners som är ”bättre.”  
 • Aktivt individuellt stöd för forskare: forskningskommunikation, fackliga mötesplatser, workshops, kompetensutveckling.
 • Ledarskapsutbildning erbjuds brett för projektledare.
 • Ingående processer och anvisningar under FUI-projektens planeringsfas.
 • Volymen på administrativ stödpersonal för FUI-projekten.
God praxis i samarbetsorganisationen som redan tillämpas i högskolan
 • Arcadas nya projekthanteringsdirektiv definierar tydliga projektadministrativa rutiner.
 • En person har tillsatts på kommunikationsavdelningen från början av 2023 för att utveckla högskolans forskningskommunikation.
 • En forskningspolicy med tillhörande vägkarta har utarbetats och introduceras i organisationen 2023.
 • Månatliga forskningsworkshops återupptogs våren 2023.

Auditeringsgruppens kommentarer

Auditeringsgruppen kommenterar kort avsnittet kollegialt lärande. Temat Arcada hade valt för den kollegiala lärandeprocessen var FUI-processer. Det valda temat var uppdelat i två delar: dels att säkerställandet att ansökningar om extern FUI-finansiering håller så hög kvalitet som möjligt och dels maximering av FUI-projektens genomslagskraft (impact) i hemlandet och i Norden. Temat utvidgades till att inkludera forskningskommunikation, forskningssamarbeten och ledning. Som partner för det här arbetet hade Arcada valt Høyskolen Kristiania i Norge, vilket är väl i linje med Arcadas strategi och profilering med nordiska samarbeten.

Planeringen skedde gemensamt och genomfördes med ett brett deltagande från båda parter. Metoden som valdes för genomförande var workshoppar i Oslo under två dagar med deltagare från Arcada både på plats och deltagande via länk. Erfarenhetsutbytet blev uppskattat och metoden med diskussioner i små grupper uppgavs fungera väl.  God praxis identifierades hos Arcada och samarbetspartnern, och bör ge stöd för utveckling framöver. Både likheter och olikheter lyftes fram på ett relevant sätt i självvärderingen vilket ger intrycket av ett givande kollegialt lärande hos båda parter.

Beskrivningen av processen ger auditeringsgruppen ett positivt intryck av en ömsesidig och nyttigt kollegial lärandeprocesess. Det fanns sedan tidigare samarbete med Høyskolen Kristiania inom utbildning och FUI, som nu förstärkts genom ett strategiskt samarbetsavtal. Nya workshops planeras tillsammans för kollegialt lärande inom utbildningsområdet, vilket ses som ett gott betyg av auditeringsgruppen.