2.2 Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet med genomslagskraft

Auditointiryhmän arvio

Bred verksamhet med genomslag  

Enligt Arcadas FUI-policy strävar Arcada efter att bli en ledande institution då det gäller forskning, utveckling och innovationer inom och för Människocentrerad AI och det digitala samhället, som tar itu med kritiska utmaningar inom fem forskningsprogram. Det syns att Arcada har gjort en stark satsning på sin FUI-verksamhet med ett speciellt fokus på att stärka forskningen (se diskussionen i kapitel 2.1 och 4.1).  

I självvärderingen konstaterar Arcada att verksamheten inte nått det genomslag som högskolan hoppats på. Fokuset på genomslaget i form av målsättningar och mätare för FUI-verksamheten och den konstnärliga verksamheten står starkt på forskningsverksamheten. De indikatorer med vilka genomslag mäts på är både forskningscentrerade och riktade inåt, t.ex. antalet referentgranskade publikationer, och i endast i begränsad utsträckning mäter Arcadas FUI-verksamhet och konstnärliga verksamhet. Fastän den nya FUI-policyn strävar efter att förbättra Arcadas genomslag så är inte målsättningarna för genomslaget tydliga. Auditeringsgruppen anser att tydligare mål och indikatorer som fångar upp bredden på FUI-verksamhetens och den konstnärliga verksamhetens effekter och genomslag i samhället skulle bättre synliggöra de positiva effekterna som uppnås via utvecklings- och innovationsverksamheten samt den konstnärliga verksamheten.

De indikatorer som finns för FUI-verksamheten hjälper inte vare sig ledningen eller högskolans personal validera ifall man når sina målsättningar då det kommer till genomslag i samhället. En del av FUI-verksamheten och den konstnärliga verksamheten som Arcadas personal är engagerade i med olika samverkanspartners faller i skymundan. Auditeringsbesöket stötta inte direkt Arcadas egen bild av genomslagskraftens saknad i verksamheten. Arcada tycks nå genomslag genom att samarbeta aktivt och brett med externa intressenter t.ex. i sin hubbverksamhet och utvecklingsverksamhet.

Forskningskommunikation, både inom högskolan och externt, nämndes i självvärderingen och i auditeringsintervjuer som en brist som behövde åtgärdas. Högskolan har satsat på sina interna processer för att stödja verksamhetens genomslag, vilket syns t.ex. i den nytillsatta resursen för forskningskommunikation. Satsningen på en ny resurs och processer som stöder forskningskommunikationen har skett under året. Forskare uppgavs nu få stöd i ett tidigare skede  i sina forskningsprojekt och kommunikationsplaner ska tas fram. Å andra sidan skulle tydligare mål och mätare för FUI-verksamhetens genomslag bättre synliggöra genomslaget och därmed stödja kommunikationen. 

Hubbar och labbutrymmen möjliggör en genomslagskraftig verksamhet och samhällsförnyelse

Arcada har gjort en tydlig satsning på att bygga upp labbmiljöer och hubbar. En viktig dimension i labb- och hubbverksamheten är att de fungerar som en samlingsplats för olika intressenter och stödjer samverkan med externa intressenter, utbildningen samt FUI-verksamheten. Det är tydligt att de nya labbmiljöerna och hubbarna har stor potential för samverkan, både internt och externt, som knutpunkter för FUI-verksamheten. I en relativt liten organisation är det en klok satsning att skapa gemensamma miljöer, samla kompetens, involvera flera och därigenom få en kritisk massa. Engagemang från samfund, företag och slutanvändare stärker högskolans genomslag i samhället och kan även stärka sammanflätningen av utbildning och forskning.

Arcadas stora satsning på labbmiljöer samt hubbverksamheten är en ypperlig möjlighet för utveckling och innovation. Arcada har ett brett utbud av tjänster via labbarna som högskolan även marknadsför på sin hemsida. Den här verksamheten verkar på basis av auditeringsbesöket ha genomslag och bidra till samhällsförnyelse. Medarbetare, studenter och externa intressenter nämnde hubbarna och labbarna som styrkor i Arcadas verksamhet.

Arbetet för öppen vetenskap behöver stödjas även framöver

Arcada har undertecknat deklarationen för öppen vetenskap år 2020. I självvärderingen framhävdes högskolans starka rekommendation för Open Access-publicering, vilket stöder Arcadas strävan för öppenhet i sin forskningsverksamhet. Arcada har också tydligt under senaste åren ökat andelen öppna publikationer, men ligger trots den positiva trenden under medelvärdet av öppna publikationer bland yrkeshögskolor. En orsak kan vara att öppen vetenskap inte verkar vara ett systematiskt fokusområde i forskningsverksamheten. Principerna för öppen vetenskap framkommer inte i den nya FUI-policyn eller i vägkartan för implementeringen av policyn.

Högskolan har ett Open Science-team som har som mål att jobba för att Arcada ska uppnå principerna för öppen vetenskap. Deklarationen för öppen vetenskap berör förutom den öppna vetenskapskulturen inom forskningen även öppenhet i högskolans kultur på ett bredare plan. Arcada strävar efter att också läromaterial ska öppnas upp, åtminstone inom organisationen. Auditeringsgruppen uppmuntrar att Arcada fortsätter med implementeringen och prioriteringen av principerna i verksamheten för att säkerställa att den positiva trenden fortsätter och öppen vetenskap blir en del av verksamhetskulturen.

God vetenskaplig praxis beaktas i verksamheten

Arcada har fastslagna forskningsetiska principer och praxis för god vetenskaplig forskning tillgängliga på sitt intranät. På basis av dokumentationen så tas god vetenskaplig praxis i beaktan såväl inom forskningen som inom utbildningsverksamheten. Arcada verkar ha på plats ändamålsenliga etiska kommittéer som kan ta ställning på förhand till forskningsplanen och säkerställa etiskt forskningsarbete.

I intervjuerna med forskningspersonalen ansågs forskningsetik samt god vetenskaplig praxis ligga på hög nivå vid högskolan. Dock verkar det saknas viss systematik i utbildning och uppföljning i frågor gällande god vetenskaplig praxis. Då Arcada valt att satsa stort på forskningsexcellens är det viktigt att samtidigt satsa på god vetenskaplig praxis, till exempel via systematisk kompetensutveckling för hela forskningspersonalen, för att säkerställa forskningens kvalitet.