1.2 Genomförande av utbildning

Auditointiryhmän arvio

Systematiska och transparenta processer för studiegången

Arcada har transparenta och systematiska processer som omfattar hela studiegången från studentantagning till examination samt stöd under hela studietiden. Mycket av detta regleras genom regler och instruktioner som finns tillgängliga på högskolans intranät. Likabehandling och rättssäkerhet för studenter säkerställs genom samma goda rutiner och system. Stor vikt läggs vid att ge studenterna en bra start på sina studier genom smidiga övergångar och särskilda introduktionsdagar. Att värna om studenternas allmänna välbefinnande är viktigt för att de ska klara av sina studier, och det finns olika roller och organ på högskolan som gemensamt organiserar detta. Auditeringen gav intrycket att studenterna behandlades lika oavsett utbildningar eller tillhörighet. När det gäller erkännande av tidigare förvärvat kunnande fanns det vissa skillnader mellan utbildningarna. Arcada verkar ha ett bra system för tillgodoräknande i allmänhet medan validering av tidigare förvärvat kunnande är relativt nytt och något mindre utbrett. Arcada kan vidareutveckla sina processer för validering av tidigare förvärvat kunnande även om valideringen fungerar bra inom vissa utbildningar som till exempel hälsa och välfärd.

Utbildningen har ett starkt fokus på arbetslivet

Professionsinriktade utbildningarna innehåller en betydande andel praktik och det är viktigt att det finns en nära koppling mellan den undervisning som sker på campus och den verklighet som studenterna möter i praktiken. Under auditeringsbesöket betonades att många av lärarna har kombinationstjänster där de dels undervisar på Arcada och dels arbetar i sitt yrke ute i arbetslivet. Studenterna ansåg att detta tillsammans med gästföreläsare från arbetslivet är en styrka i utbildningarna och gör att den undervisning de får är adekvat och anpassad till verkligheten på praktikfältet. Samtidigt upplevde en del studenter utmaningar vad gäller kopplingen mellan teori och praktik och menade att denna kunde vara starkare i vissa sammanhang. Arbetslivsföreträdarna från praktikområden var överens om att det fanns ett starkt fokus på praktik i utbildningarna. Trots detta ansåg de att studenter från Arcada behöver mer praktisk erfarenhet för att kunna klara av övergången till arbetslivet på ett bra sätt.

 

Studentaktiverande undervisnings- och lärandemetoder kunde stärkas

Arcada har ett uttalat mål för undervisningen att studenterna får möjlighet att vara aktiva i sitt lärande och att de får stöd i att uppnå sina lärandemål. Auditeringsbesöket gav intrycket att undervisningen på Arcada upplevdes ha en hög akademisk nivå och vara väl förankrad i den professionella identiteten. Studenterna bedöms formativt genom att ge dem konstruktiv feedback och återkoppling under deras utbildning. Däremot visade auditeringen att det behövs ett starkare fokus på hur personalen kan initiera studentcentrerat lärande genom varierade metoder. I lärarworkshoppen beskrevs varierade arbetsformer och pedagogiska undervisningsmetoder i begränsad utsträckning. Under besöket ansåg både akademisk och administrativ personal att studentgrupperna är mer heterogena än tidigare. Studenterna behöver olika angreppssätt i sitt lärande och lärarna behöver en pedagogisk ”verktygslåda” för att stödja studenterna i att nå sina mål. En tydligare pedagogisk förankring av undervisningen skulle vara viktig för framtiden, även för att upprätthålla en tillräckligt hög genomströmning i linje med högskolans strategi.

Tydliga lärandemål och lämpliga bedömningsmetoder säkerställs genom kompetensbaserade studieplaner. Studenter däremot uttryckte att det finns stor variation mellan utbildningarna när det gäller bedömningen. I en del utbildningar var bedömningsmetoderna ensidiga som leder till viss ojämlikhet mellan studenter. Arcada borde säkerställa ett jämlikare bedömningssystem i de olika utbildningarna. På basis av auditeringen fanns det ett behov inom vissa utbildningar att ägna särskild uppmärksamhet åt detta vid nästa revidering av studieplanen som enligt kvalitetssystemets beskrivning genomförs vart fjärde år. 

En god lärmiljö är en viktig del av högskolans vardag och Arcada är mån om att skapa en miljö för sina studenter som gör det lättare för dem att trivas och att lära. Detta inkluderar de kulturella, relationella och fysiska förhållandena på högskolan, vilka är viktiga för studenternas lärande, hälsa och välbefinnande. Det korta avståndet mellan studenter och lärare framhölls som en viktig faktor i detta. När det gäller den fysiska lärmiljön fick auditeringsgruppen många hänvisningar till labbar och hubbar. Det verkar som om utvecklingen av dessa värderades högt av studenterna, personalen och ledningen.

Stödet till de internationella studenterna bör förbättras

Studievägledarna spelar en viktig roll i uppföljningen av studenterna under hela utbildningen för att fånga upp eventuella avhopp eller vägleda studenter vid eventuella branschbyten. Det var tydligt att studenterna följs upp noga av både studievägledarna och lärarna. Arcada har relativt nyligen tagit fram en handledningsmodell. I denna ingår den vägledning som sker inom utbildningarna men även andra typer av vägledning, t.ex. karriärvägledning, som studenterna behöver under sin studietid. Handledningsmodellen berör således lärare, forskare, studievägledare, mentorer och andra som tillsammans utgjorde interna handledningstjänsterna som finns tillgängliga för studenterna. En tydlig ansvarsfördelning är en viktig del av modellen. Det är tydligt att man på Arcada inte tagit för givet de nära kontakterna och lättheten att få stöd i en liten högskola utan lagt ner mycket gott arbete över tid för att stödja den goda kontakten mellan studenterna och personalen. Studenterna upplevde att det var lätt att kontakta sina lärare och att lärarna ansträngde sig mycket för att ta hand om sina studenter. Sammantaget gör detta att studenterna känner sig välkomna till Arcada och som en del av högskolegemenskapen.

Arcada har många internationella studenter och på basis av auditeringsintervjuerna och workshopparna fanns det möjligheter att förbättra stödet till denna grupp samt stödja deras integration med övriga studenter. Det kan finnas skillnader mellan olika utbildningar, men stödet till de internationella studenterna bör kvalitetssäkras så att alla tas väl hand om. Arcada har redan identifierat detta som ett utvecklingsområde. Åtgärder som bland annat dedikerade vägledare som följer upp internationella studenter, mentorer, studentambassadörer och ett eget välkomstprogram har tagits fram.

Sammanfattningsvis framstår det på basis av auditeringsbesöket som att Arcadas värdegrund har slagit igenom och har förankrats i medarbetarnas tal och förhållningssätt i den dagliga utbildningsverksamheten och stödet till den. Verksamhetskulturen är respektfull och ambitiös, verksamhetsmiljön inkluderande och uppmuntrande samt verksamhetssätten människonära och agila.

Däremot verkar det på många områden finnas stora skillnader mellan de olika utbildningarna och även mellan olika kurser inom samma utbildning.