Arcadas organisation och strategi

Arcada är en svenskspråkig professionshögskola för ett mångkulturellt Finland med två samhällsbärande nationalspråk. Arcada erbjuder professionsinriktad examensutbildning på bachelor- och masternivå på svenska och engelska inom fem olika discipliner. Högskolan erbjuder dessutom sådan fortbildning och utbildning som stöder individens livslånga karriärutveckling. Arcada bedriver samhällsrelevant och tillämpbar forsknings- och utvecklingsverksamhet, samt kulturell verksamhet i stark växelverkan med utbildningarna och olika intressegrupper.

Arcada upprätthålls enligt koncessionen som statsrådet beviljat. Stiftelsen Arcada är ägare till Yrkeshögskolan Arcada Ab. Arcada är organiserad i tre tvärdisciplinära akademier samt tre övriga sakkunnig-enheter presenterade på högskolans webbplats.

Arcadas organisationsschema

Figur 1. Arcadas organisation.

Arcadas strategiska vision är att 2030 vara en utvecklingsdrivande svenskspråkig bildningsaktör i Helsingfors, med etablerade nordiska broar och nätverk för global relevans, som skapar smarta, digitala lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur, och erbjuder livslångt karriärstöd för ett givande och hållbart liv. I sitt gällande avtal med ministeriet har högskolan fastställt delmål med tydliga mätare för vägen mot visionen.

Arcada verkar genom sin strategi för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling och strävar efter att systematiskt minska sitt koldioxidavtryck enligt det program som Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf ställt upp. Hållbarhet och samhällsansvar syns på Arcada i såväl utbildning, forskning, organisationskultur som på campus, och har varit ett strategiskt val sedan början av 2020-talet.

Under de senaste åren har högskolan genomgått en organisationsförändring och implementerat nya system och studieplaner (se Årsberättelserna för 2020, 2021 och 2022). Som ett resultat av förändringarna har högskolan konstaterat behov av att utveckla kvalitetssystemet för att möta de nya strukturer, processer och behov som uppstått. En uppdaterad beskrivning av högskolans systematiska kvalitetsarbete ges i Beskrivning av Arcadas kvalitetssystem. I och med att systemet har utvecklats i grunden har alla nya rutiner ännu inte på alla punkter hunnit omsättas i praktiken, utvärderas och utvecklas utifrån aktuell återkopplingsdata, utan på flera punkter i det förnyade kvalitetssystemet pågår i skrivande stund ännu den första rundan av PGSA-cykeln.