2.3 Verksamhetskultur som främjar nyskapande

Auditointiryhmän arvio

Verksamhetskulturen uppmuntrar nyskapande i vardagen och implementering av nya idéer

Enligt auditeringens personalworkshop är Arcadas styrkor arbetsgemenskapen och vi-andan, den inspirerande arbetsmiljön, litenheten som gör Arcada flexibel och agil samt campusen och lärmiljöerna. Överlag ansågs Arcada vara en viktig aktör i Svenskfinland men samtidigt erbjuda en internationell miljö med många internationella kontakter och internationella studenter som skapar mervärde för hela högskolegemenskapen. Organisationens litenhet gör att det är lätt att tala med kollegor och hitta samhörighet. Alla är jämlika och högskolans kultur är respektfull. Litenheten ansågs vara en styrka men samtidigt också en utmaning. Den möjliggjorde flexibilitet i samarbeten och olika lösningar. Å andra sidan ansågs det ibland finnas till och med för låg tröskel att göra förändringar i verksamheten inom organisation. Också organisationsförändringen verkade ha skapat nya silon. Enligt vissa medarbetare ansågs det också finnas onödiga väggar inom administrationen. En del medarbetare ansåg att Arcada har för tung ledning och tungdriven organisation med för många möten för en liten organisation. Mer prioriteringar i verksamheten och mod att välja bort saker önskades.

Auditeringsgruppen fick ett intryck att högskolans verksamhetskultur uppmuntrade nyskapande i vardagen och implementering av nya idéer. Medarbetarna kände att det finns en flexibilitet och låg tröskel att delta i olika projekt och samarbeten. De hade stor autonomi och uppmuntrades till att pröva innovativa arbetssätt för att utveckla verksamheten. Auditeringsgruppen fick ta del av olika exempel på samutveckling och lyckade projekt som involverade personalen, studenter och externa partners.

Medarbetarna ansåg att det finns tillräckliga forum för utbyte och spridning av god praxis. De uppskattade speciellt de pedagogiska caféerna. Arcada har ett högklassigt campus där hela organisationen finns på samma ställe och som möjliggör samarbeten med låg tröskel. Att delta i olika forum och erfarenhetsutbyte byggde å andra sidan på frivillighet. Arcada borde hitta sätt att engagera sina medarbetare på bred front i gemensamma forum. Informationen som är tillgänglig via digitala kanaler kan enligt auditeringen utvecklas. En del medarbetare ansåg att det var svårt att hitta dokumentation på intranätet. 

Verksamheten möjliggör idéväxling med samhället

Arcadas samverkan med samhället verkade vara väl fungerande då det kommer till utbildning och labbmiljöer. Som redan tidigare nämnts i rapporten arbetar en del av lärarna också på fältet, vilket möjliggör implementering av de nyaste verksamhetsmetoderna i undervisningen. Det här fick tack såväl från personalen som studenterna och externa intressenterna. De nya branschråden möjliggör en aktiv dialog mellan utbildningsverksamheten och arbetslivet. Fastän branschråden har positiva effekter på verksamheten finns det skillnader i hur branschråden fungerar. Vissa branschråd verkar fungera bättre än andra. Auditeringsgruppen anser att branschråden framstår som en styrka i verksamheten, men dialogen mellan utbildningarna och branschråden kunde vidareutvecklas och stärkas. Arcada kunde också utnyttja branschråden mer för att ta fram nya aktuella forskningsidéer. Det här kunde stödja kopplingen mellan forskningen och utbildningen. Överlag kunde idéväxlingen som sker med olika samhällsaktörer och arbetslivet i högre grad också omfatta forskningsverksamheten. 

Alumnerna är en viktig del av verksamheten

Arcada har satsat på sin alumnverksamhet vilket syns både i högskolans kommunikation och dagliga verksamhet. Alumner engageras i utvecklingen av utbildningsverksamheten genom t.ex. branschråden och hubbverksamheten. Det kom fram i auditeringsintervjuer att alumner ofta har en starkare koppling till sin utbildning och ämnesförening än till högskolan och studerandekåren. Studenterna kände sina utbildningar som sin huvudsakliga referensgrupp och det fanns lite inblick i de övriga utbildningarna på Arcada. 

Alumnerna var en tydlig styrka för Arcadas verksamhet och de kunde användas mer i verksamheten och i verksamhetsutvecklingen. Detta kom också fram i personalworkshoppen. Genom att stärka den tvärvetenskapliga utbildningsverksamheten kunde Arcada eventuellt också stärka alumnernas band till högskolan. 

Samarbetsnätverk kunde användas mer systematiskt

Arcada är en del av ett flertal olika samarbetsnätverk. Enligt Arcadas självvärdering och verksamhetsrapport för 2022 har Arcada gjort målmedvetna satsningar för att stärka sin internationella profil speciellt genom att alla utbildningar uppmuntras att etablera nordiska samarbetsrelationer samt genom olika strategiska partnerskapsmodeller. Mervärdet av det nordiska samarbetet för verksamheten lyftes fram i auditeringsintervjuer. Fastän det finns många samarbeten i olika nätverk så saknas det systematik i arbetet för att få det mesta ut av nätverken och samarbeten. Arcada uppmuntras att ställa upp tydliga mål för vad man vill uppnå genom samarbeten.