1.1 Planering av utbildning

Auditointiryhmän arvio

Arcadas studieplansarbete har varit lyckat med tydliga utbildningsprofiler och tydlig arbetslivsförankring

Arcadas strategiska mål (2030) lägger fokus på att skapa smarta lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur samt livslångt karriärstöd för ett givande och hållbart liv. Utöver de generella strategiska målsättningarna ger Arcadas pedagogiska policy en riktning för utbildningsverksamheten. Arcadas värdegrund, ett lärandecentrerat, kompetensbaserat och kollegialt angreppsätt betonas i policyn. Policyn lyfter fram vikten av välformulerade läranderesultat, tydliga bedömningskriterier, studentens ansvar för sitt eget lärande, undersökande gemenskap där trygghet, interaktion, experimenterande och gemensam reflektion som grundstenar för lärande och för en inkluderande och uppmuntrande studiemiljö. Studentens lärande och kompetenser sätts tydligt i fokus i riktlinjerna för undervisningen och planeringen. Utbildningsutbudet är kopplat till högskolans strategi.

Arcada har reviderat sina studieplaner i samband med organisationsreformen. De nya studieplanerna är uppbyggda i moduler med en tydlig kompetensinriktning och arbetslivsförankring. Kopplingen till internationalisering och kontinuerligt lärande är också tydliga i lärandemålen, men internationalisering och kontinuerligt lärande framhävdes inte lika starkt i utbildningarna som arbetslivsperspektivet.

Utbildningarna har tydliga profiler, strukturer och lärandemål. Arcada har i samband med studieplansarbetet definierat både profilen för en Arcada student och för de olika utbildningarna. Arcada studenten är ”en kritisk och analytisk student som sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv”. I alla studieplaner ingår utöver professionsinriktade studier allmänna kompetenser som lärande- och karriärkompetens, etisk och hållbarhetskompetens, kommunikativ och social kompetens, teknologisk kompetens, lokal och global samhällskompetens, innovations- och utvecklingskompetens. Auditeringsgruppen berömmer Arcada för studieplansarbetet som är ett gott exempel på lyckat utvecklingsarbete med framförhållning och som fått genomslag i hela organisationen. Utöver studieplansarbetet har högskolan också i förhållande till strategins hållbarhetsmål kartlagt alla högskolans utbildningar för att bättre synliggöra SDG målen i utbildningarna.

Arcada har tydliga styrdokument som examensstadgan, pedagogiska policyn och beskrivningen av Arcadas kvalitetssystem som skapar struktur och definierar ansvar i processer som berör utbildningsplanering och godkännande av studieplaner. Enligt examensstadgan fastställer styrelsen studieplanen för varje examen minst vart fjärde år. Förverkligandet av studieplanerna behandlas årligen av högskolans ledningsgrupp och sedan godkänns av akademicheferna. Planeringen av utbildningen beaktar vikten av ändamålsenliga undervisningsmetoder, bedömning och lärmiljöer.

Flexibiliteten i utbildningarna har ökat

I sin självvärdering lyfter Arcada fram möjligheten till flexibla utbildningar som sin styrka. Andelen valbara studier ökade en del i de nya studieplanerna, men den är fortfarande förhållandevis låg, vilket i och för sig kan anses vara kännetecknande för professionsutbildningar. Omfattningen av flexibla kurser varierar mellan olika utbildningar. Vissa har 15 sp, medan andra har 30 sp som kan bytas ut mot andra kurser antingen internt eller externt. Arcadas studieportfölj består till stor del av professionsinriktade utbildningar, vilket antagligen har en viss inverkan på möjligheten att utforma flexibla utbildningar. Trots detta ägnar Arcada stor uppmärksamhet åt detta område och vill ge möjligheter för studenter till valbara studier både internt och externt. Detta är ett vidare exempel på hur Arcada arbetar utvecklings- och framtidsinriktat i sin verksamhet.

Skillnader i studiernas arbetsbelastning kunde ses över

Studiernas arbetsmängder är fastställda enligt principerna för ECTS-systemet och kompetensmålen för examina är enhetliga med den Nationella referensramen för examina och övriga samlade kompetenser. Arcada bör sträva efter att studenterna har en jämn arbetsbelastning under hela läsåret och att det finns en rimlig fördelning mellan lärarledd undervisning och självständiga studier. Auditeringsgruppen fick intrycket att det finns stora skillnader mellan utbildningarna vad gäller detta. En del studenter ansåg att det krävdes mycket självstudier för att klara av sina studier och det upplevdes finnas en stor variation i arbetsbelastningen mellan läsåren. Andra studenter ansåg att det fanns en balans i arbetsbetsbelastningen i studierna. Det är naturligt att det finns olika uppfattningar om detta, inte minst när studentgrupperna uppfattades som mer heterogena än tidigare.

Kontinuerligt lärande är under utveckling

Enligt Beskrivningen av Arcadas kvalitetssystem omfattar det kontinuerliga lärandet vid Arcada delar av examensutbildningen som främst erbjuds via öppen yrkeshögskoleutbildning (ÖPH), specialiseringsutbildningar samt privatfinansierade uppdragsutbildningar. Akademin för företagsekonomi och vård har mest utbud inom det kontinuerliga lärandet och verksamheten koordineras av respektive akademins vice-akademichef.

Studenter inom kontinuerligt lärande som deltog i studentworkshoppen var nöjda med möjligheten till distansstudier med inspelningar, lärplattformen, lärarna, lärandemetoderna och den konstruktiva feedbacken de hade fått. Studenterna önskade främst mer återkoppling på studentfeedback för att veta om deras feedback lett till förbättringar.

Enligt student- och personalworkshopparna var de brokiga grupperna i kontinuerliga lärandet med betalande och icke-betalande studenter en utmaning. Studenternas motivation för studierna och kunskaperna varierade. Enligt workshopparna fanns det ännu utrymme att förbättra processernas tydlighet vad gäller kontakt, marknadsföring, anmälningar och studieadministration inom det kontinuerliga lärandet. En utmaning för planeringen av kurserna var att lärarna får med en väldigt kort varsel veta om kurserna blir av.

Brister i forskningsbaserad utbildning

På basis av auditeringsbesöket och -materialet har högskolan ingen gemensam definition för forskningsbaserad undervisning. Organisationsreformen som genomförts på Arcada har inneburit ett stort steg mot tvärvetenskaplighet. Särskilt i masterutbildningen har innehållet ändrats och blivit tvärvetenskapligare än före reformen. Tvärvetenskapligheten syntes inte på samma sätt i bachelorutbildningen. Studenterna som auditeringsgruppen träffade hade lite kännedom om de andra utbildningarna inom Arcada. Det verkade finnas lite gränsöverskridande samarbeten och tvärvetenskapligheten syntes inte speciellt starkt i utbildningarna åtminstone på basis av intervjuerna. De tidigare gränserna mellan olika studie- och professionsområden verkar leva kvar trots nytt innehåll i utbildningarna.

Arcada bör arbeta för en gemensam förståelse av forskningsbaserad utbildning men samtidigt också utbildningsbaserad forskning och därigenom skapa en närmare koppling mellan undervisning och forskning i sin dagliga verksamhet. Också i personalworkshoppen identifierades kopplingen mellan utbildning och forskning som ett utvecklingsområde vid högskolan. En del medarbetare ansåg att organisationreformen har orsakat ett större gap speciellt mellan forskningsprojekten och bachelorutbildningarna. Akademirapporten 2023 pekade också på ett behov av att se över och uppdatera masterutbildningarnas profiler samt att främja synergier och samarbeten mellan forskning, master- och bachelorutbildningar. Auditeringsgruppen rekommenderar att speciellt FUI-verksamhetens koppling till bachelorutbildningen och dess tvärvetenskaplighet bör stärkas (se också diskussionen i kapitel 4.1).

Internationaliseringen hemma betonades

På basis av auditeringsintervjuerna finns det en systematik i att informera studenterna om möjligheterna till internationalisering i form av utlandsstudier och praktik. Studenterna får också stöd i att planera in mobilitetsperioder i sina studieplaner. Internationalisering hemma via de inkommande utländska lärarna och internationella examensstudenterna och utbytesstudenterna berikar studiemiljön på campus. Internationalisering hemma framhävdes mer under auditeringsbesöket än internationalisering utomlands. Enligt tillgänglig statistik verkar studier utomlands inte årligen locka så många arcadastudenter. Antalet studenter som är involverade i internationella projekt har enligt personalworkshoppen ökat.

I ett flertal intervjuer var man stolt över högskolans internationella profil speciellt vad gäller antalet internationella examensstudenter. Enligt verksamhetsberättelsen 2022 hade ca 17,2 % av arcadastudenterna ett annat medborgarskap än finskt. Respekt för mångfald och inklusion framstod som viktiga värderingar i Arcadas utbildningsverksamhet. Enligt intervjuerna finns det olika upplägg i utbildningarna vad gäller de internationella studenterna. Bland annat företagsekonomi- och ingenjörsutbildningarna nämndes som utbildningar där de nationella och internationella studenterna integreras från början av studierna.

Medverkan i utbildningsplaneringen och -utvecklingen på god nivå

Enligt auditeringsbesöket och -dokumentationen medverkar studenterna och externa intressenterna på ett ändamålsenligt sätt i planeringen av utbildningen. Enligt studenterna är personalen lyhörd gentemot deras behov och tar deras feedback på allvar. Studenterna hade en stark känsla av att de kan påverka verksamheten. Studenterna som deltog i workshoppen visste vart de skulle vända sig då de hade en idé för att utveckla verksamheten. I studentworkshoppen önskades längre framförhållning i planeringen av enskilda kurser.

Arcada har fungerande system för att fånga upp förändringar i arbetslivet och samhället, t.ex. genom branschråd och lärare i kombinationstjänster, och på så sätt göra utbildningarna attraktiva för framtidens arbetsmarknad. Auditeringsgruppen fick ta del av exempel där Arcada aktivt arbetat med branschen för att kunna erbjuda arbetslivsrelevant utbildning.