2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Vahvuusalat ekosysteemien rakentajina 

Savonian vahvuusalat (Hyvinvointiteknologia, Kone- ja energiateollisuus, Ruokaliiketoiminta, Vesiturvallisuus, Bio- ja kiertotalous) ovat ilmiöpohjaisia. Vahvuusalat kytkevät yhteen useamman koulutusalan ja kumppaniverkoston osaamista tavoitteena kehittää uutta tietoa ja ratkaisuja yhteiskuntaan. Monimuotoisten yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikuttava kehittäminen edellyttää sekä tutkimusta ja kehitystyötä tekevien että palveluja/tuotteita kaupallistavien ja tarjoavien yritysten vahvaa monitoimijuutta ja ekosysteemistä yhteistyötä. Tulossopimuksessa kunkin vahvuusalan edellytetään rakentavan kansainvälisiä verkostoja ja hakevan kansainvälistä rahoitusta. Tämä toteutuu kaikilla vahvuusaloilla, mutta kansainvälistymisen tasossa on vielä vaihtelua. 

Kumppanipalautteen mukaan Savonia kykenee olemaan veturina TKI-työssä, jonka kautta monet pienemmät toimijat pääsevät työhön mukaan. Opettajien osallistumisella TKI-työhön varmistetaan työelämäläheiset opiskelijaprojektit sekä uuden tiedon siirtyminen koulutukseen. 

Savilahden osaamiskeskittymän rakentuminen on Savonian ja koko maakunnan kärkikohde. Sen muodostavat Savonian lisäksi UEF, SAKKY, GTK, THL, Evira, VTT, KYS sekä kampusalueella oleva yli 200 yrityksen rypäs.  Savilahden osaamiskeskittymä lisää veto- ja pitovoimaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.  Savilahden osaamiskeskittymässä on maan johtava KuopioHealth terveysteknologian ekosysteemi sekä WaterCluster vesialalla. Kuopion ja TEMin välinen ekosysteemisopimus rakentuu näiden varaan, ja Savonia on keskeinen toimija molempien kärkien osalta.  

Kone- ja energiateollisuuden ekosysteemit kytkeytyvät seutukaupunkien, Iisalmen ja Varkauden kansainvälisen teollisuuden erikoistumiseen. Ruokaliiketoiminta perustuu tutkimustoimijoiden (Savonia, Luke, UEF), alkutuotantoyrittäjien ja elintarviketuottajien väliseen vahvaan yhteistyöhön. Bio- ja kiertotalouden yhteistyötä rakennetaan Savilahden toimijoiden ja myös koko Itä-Suomen yritysten ja kaupunkien kesken. Näihin ekosysteemeihin kytkeytyvät valitut kansalliset ja kansainväliset verkostot. Savonian monialainen koulutustarjonta kytkeytyy tiiviisti ekosysteemityöhön ja osaamisen kehittäminen niin tutkintokoulutuksena kuin jatkuvan oppimisen kautta on merkittävä osa vaikuttavuutta. 

TKI- ja palveluliiketoiminnan sekä yrityspalvelujen vaikuttavuutta on purettu auki vaikuttavuuskehikon perusteella TKI-ohjelmassa. TKI-tulossopimuksessa ja edelleen tiimisopimusten tavoitteissa vaikuttavuus on vahvasti sisäänkirjoitettu vahvuusalojen tunnistamien vastuullisten kehityshaasteiden (aluekehitys, UN 2030, Human Security) kautta. Vahvuusalat huomioivat tutkimuskohteiden valinnassa nämä haasteet ja tavoitteet. Hankehakemusten strategianmukaisuus katselmoidaan TKI-ryhmässä ennen hakemusten jättämistä rahoituskäsittelyyn.  

Savonian TKI-toiminnan vaikuttavuus 

TKI-johtoryhmä seuraa ja ohjaa TKI- ja liiketoiminnan sekä yrityspalvelujen ja tietopalvelujen muodostamaa kokonaisuutta. Kullekin TKI-hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka arvioi kyseisen hankkeen toteumaa. Arenen alaisuudessa toimii TKI-johdon verkosto, joka edistää ammattikorkeakoulujen kansallisia tavoitteita. Savonialle tämä toimii hyvänä vertaisarviointina. Savonia toteuttaa säännöllisesti sidosryhmäkyselyitä, joissa saadaan kehittävää palautetta toiminnasta. Maakuntaohjelman toteutuksesta tehdään vaikuttavuusarviointia, joka koskettaa myös Savonian aluekehitystavoitteita. 

Savonian taiteellinen toiminta liittyy musiikkipedagogin, tanssinopettajan ja muotoilun koulutuksiin ja TKI-toimintaan.   Savonian kulttuuriala on verkostoitunut eri toimijoiden kanssa, millä varmistetaan opiskelijoiden monipuolinen osallistuminen ja näkyvyys sekä työllistyminen. Kulttuurialan opetussuunnitelmat mahdollistavat projektityyppisen opiskelun, jossa on vahva työelämäyhteys ja mahdollisuus kokeilukulttuuriin. Hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen elementit nousevat esille useissa opintojaksoissa. Monipuolisella sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä tuodaan esille kulttuurialojen vaikuttavuutta niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.  Kulttuurialan henkilöstö vaikuttaa aktiivisesti useissa eri alojen verkostoissa.  Toimintaa seurataan tulosmittareiden avulla. 

Savonia kokoaa vaikuttavuuteen liittyvää viestintää verkkosivujen vaikuttavuus-osioon, jossa kuvataan toimintaa ajankohtaisten vaikuttavuusmittareiden (julkaisut, hankkeistetut opinnäytetyöt, TKI-hankkeiden määrä ja volyymi) avulla. Savonia julkaisee säännöllisesti tarinoita vastuullisesta vaikuttavuudesta yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Näyttöön perustuvien vaikuttavuustarinoiden kehikkona on Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030.

Savonia on sitoutunut avoimeen toimintakulttuuriin. Savonialla on avoimuuteen kannustava julkaisupolitiikka ja avoin datapolitiikka on valmisteilla. Julkaisutyöryhmä edistää avointa julkaisutoimintaa ja avoin TKIO-työryhmä laajemmin avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuuksia. Työryhmät jalkautuvat eri toimijaryhmiin ja kouluttavat henkilöstöä. Savoniassa tehtyjä avoimia oppimateriaaleja on tallennettu Avointen oppimateriaalien kirjastoon ja tutkimusinfrastruktuureita on kuvattu tiedejatutkimus.fi-palveluun. 

Savoniassa toimii tutkimuseettinen neuvottelukunta ja korkeakoulu on sitoutunut TENK-ohjeisiin eettisestä ennakkoarvioinnista ja hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelemisestä.  Savoniassa tehtävissä ja ulkopuolisissa tai ulkopuolisten tahojen kanssa yhdessä tehtävissä tutkimuksissa edellytetään tutkimusluvan hakemista.  Tutkimusluvat myöntää vararehtori. Opiskelijoiden intranetissä on kattava eettinen ohjeistus opinnäytetöiden suunnittelu- ja toteutusvaihetta varten. Master Schoolin nimetty yliopettaja varmistaa eri alojen hyvän tieteellisen käytännön yhteiset toimintamallit ja osaamisen kehittämisen. 

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Vahvuusalojen ilmiöpohjaisuus ja monitoimijuus  Yritysyhteistyössä syntyvien tulosten ja ratkaisujen esilletuominen 
Savonian veturin rooli alueellisessa TKI-työssä  Hanketoiminnasta viestiminen yksittäisiä hankkeita laajempina kokonaisuuksina 
Vaikuttavuustarinat  Vahvuusalojen kansainvälistyminen vaihtelevaa 
Aktiivinen ekosysteemityö