2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Auditointiryhmän arvio

Kokeilukulttuuri ja uudistuminen ovat vahvasti läsnä ammattikorkeakoulun arjessa

Auditointihaastatteluissa korostui vahvasti Lapin ammattikorkeakoulun kokeiluihin kannustava ja kehittämiseen tähtäävä toimintakulttuuri, joka pohjautuu ammattikorkeakoulun yhteen arvoon, eli ennakkoluulottomuuteen. Hiljattain toteutettu organisaatiouudistus madalsi organisaatiorajoja ja sen koettiin antavan tilaa erilaisiin kokeiluihin. Auditointihaastattelujen perusteella ammattikorkeakoulun johto ja esihenkilöt kannustavat kehittämiseen tähtääviin kokeiluihin. Kokeilukulttuurin edistäminen on huomioitu jo henkilöstön perehdyttämisessä. Toimintaa ohjaavat prosessit ovat selkeitä henkilöstölle ja ne antavat hyvät reunaehdot kaikelle toiminnalle, mutta eivät ole liian kahlitsevia ja kokeilukulttuuria tyrehdyttäviä. Ammattikorkeakoulu on onnistunut erittäin hyvin kehittämään tasapainon kokeilukulttuurin ja prosessien mukaan toimivien perustoimintojen välille.

Ammattikorkeakoululla on käytössään avoin sisäisen strategiarahan hakumalli. Auditointihaastatteluiden perusteella sisäinen strategiaraha koettiin toimivaksi ja konkreettiseksi tavaksi edistää kokeilukulttuuria. Sisäisellä strategiarahalla myös kannustetaan ammattikorkeakoulun sisäiseen yhteistyöhön. Auditointiryhmä pitää sisäisen strategiarahan hakumallia hyvin toimivana työkaluna ja kannustaa jatkamaan sen käyttöä toiminnan uudistamisessa ja kehittämisessä.

Ammattikorkeakoulu kehittää aluetta yhdessä kumppaneiden kanssa

Lapin ammattikorkeakoulun ympärille on rakentunut vahva Lapin aluetta uudistava ja kehittävä ekosysteemi. Klusterit, kehittämisympäristöt ja kumppanuussopimukset ovat ammattikorkeakoulun tapoja tehdä uudistavaa ja kehittävää toimintaa sidosryhmien kanssa. Klusterit ja kehittämisympäristöt ovat rakentuneet huomioiden alueen tarpeet ja ovat vahvasti kiinni uudistumisessa sekä tulevaisuuden tarpeissa. Myös TKI-toiminta on keskeinen tapa uutta luoviin kokeiluihin sidosryhmien kanssa. Auditointihaastatteluissa nousi selkeästi esille sidosryhmien suunnalta Lapin ammattikorkeakoulun oma halu ja aktiivisuus osallistua erilaisiin kokeiluihin ja olla mukana kehittämässä aluetta. Alueen kehittäminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa perustuu pitkäjänteisyyteen ja luottamuksellisuuteen.

Lapin ammattikorkeakoulu on määritellyt keskeiset kumppanit ammattikorkeakoulun strategiasta johdetuissa osaamispyramideissa. Kumppanit on jäsennelty alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason kautta. Sidosryhmien hallintaan on otettu käyttöön CRM-järjestelmä. Osaamispyramidien säännölliseen päivittämiseen kuuluu myös keskeisten kumppanien päivittäminen. Auditointihaastatteluiden perusteella kumppanuustoiminta painottuu alueelliseen toimintaan, kun samalla kansallinen ja kansainvälinen ulottuvuus jäävät vähemmälle huomiolle.

Auditointiaineistossa korostuu Valakiat-kumppanuustapahtuma yhtenä keskeisenä tapana käydä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Valakiat-kumppanuustapahtumaan kutsutaan laajasti kaikki sopimuskumppanit. Auditointihaastatteluiden perusteella tapahtuma ei kuitenkaan ole kaikkien sidosryhmien tiedossa. Koska auditointihaastatteluissa tapahtumaan osallistuneet sidosryhmät pitivät tapahtumaa erittäin onnistuneena yhteistyön tapana, auditointiryhmä suosittelee laajentamaan tapahtuman kattavuutta.

Alumnitoiminnassa on tarvetta edelleen kehittämiselle

Auditointiaineiston ja -haastatteluiden perusteella Lapin ammattikorkeakoululla on hyvät perusedellytykset alumnitoiminnalle. Ammattikorkeakoululla on olemassa rakenne ja vastuunjako alumnitoimintaan. Alumnirekisteriä varten on otettu käyttöön CRM-järjestelmä, johon valmistuvien opiskelijoiden tiedot siirtyvät suoraan Pepistä. Alumneille järjestetään toimintaa, mutta toiminnan järjestämisen aktiivisuudessa on koulutusalakohtaisia eroja.

Jokaisessa osaamisryhmässä on alumnivastaava, jonka kanssa on tehty työtä ohjaava dokumentti ”alumnisopimus”, joka määrittelee alumnitoiminnan sisältöä ja tavoitteita. Auditointihaastatteluiden perusteella alumnitoiminnan tavoitteet ovat vielä varsin maltillisia ja vaikuttavuuden seurannassa on kehittämisen tarvetta. Alumneja hyödynnetään jonkin verran muuan muassa luennoitsijoina ja koulutuksen sisältöjen kehittämisessä.

Auditointiryhmä suosittelee, että Lapin ammattikorkeakoulu vahvistaa alumnitoiminnan rakennetta ja jatkaa alumnitoiminnan kehittämistä. Tämä tarkoittaa muun muassa nykyistä selkeämpiä tavoitteita toiminnalle, vaikuttavuuden seurannan kehittämistä sekä alumnien laajempaa hyödyntämistä tietolähteenä ja jatkuvan oppimisen kohderyhmänä.