1.3 Koulutuksen arviointi ja kehittäminen

Auditointiryhmän arvio

Lapin ammattikorkeakoulussa kerätään aktiivisesti palautetta

Lapin ammattikorkeakoulun vuosisuunnittelu pitää sisällään monipuolisen opiskelijapalautteen keräämisen. Opiskelijapalautekokonaisuuteen sisältyvät opintojen aikainen opintopalaute, valmistumisvaiheen valtakunnallinen AVOP-palaute ja uraseurantapalaute viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Opintojaksokohtaista palautetta kerätään toteutuksen aikana opintohallintojärjestelmässä vapaaehtoisen välipalautteen ja loppupalautteen muodossa. Opiskelijatyöpajojen mukaan osa opettajista kerää opintojaksoista myös epämuodollista palautetta opetuksen ja osaamisen kehittymisen varmistamiseksi. Opiskelijatyöpajassa tuli ilmi, että opettajat reagoivat opiskelijoiden palautteeseen pääosin positiivisesti ja ottavat palautteen huomioon opetuksen kehittämisessä. Opiskelijat kuitenkin toivovat entistä aktiivisempaa tiedottamista siitä, mihin kehittämistoimiin palaute on johtanut. Auditointiryhmä piti hyvänä käytäntönä joidenkin opettajien tapaa ennen opintojakson alkua kertoa siitä, miten aiempi palaute on vaikuttanut alkavan opintojakson sisältöön.

Vastuuopettajan tehtävä on reagoida opintojaksopalautteeseen ja antaa vastapalaute opiskelijoille. Auditointihaastattelujen ja opiskelijatyöpajojen mukaan useat opettajat antavat vastapalautetta, mutta vastapalautteesta saavat tietää ainoastaan opiskelijat, jotka ovat itse vastanneet palautekyselyyn. Auditointiryhmä suosittelee vastapalautteen määrän lisäämistä ja kehittämistä niin, että siitä saisivat tietää kaikki opiskelijat mukaan lukien opiskelijat, jotka eivät vastanneet opintojaksopalautteeseen. Tämä voisi jatkossa kannustaa kaikkia opiskelijoita osallistumaan nykyistä aktiivisemmin palautteen antamiseen. Palautteiden ja vastapalautteiden yhteinen käsittely opiskelijoiden kanssa esimerkiksi työpajoissa voisi myös motivoida opiskelijoita vastaamaan opintojaksopalautteeseen. Auditointihaastatteluiden mukaan Lapin ammattikorkeakoulussa on tehty aktiivista yhteistyötä opiskelijakunnan kanssa opiskelijoiden vastausaktiivisuuden lisäämiseksi. Auditointiryhmä kannustaa yhteisen kehittämistyön jatkamiseen, jotta voidaan varmistaa riittävän palautetiedon saaminen koulutusten kehittämiseksi.

Auditointihaastatteluiden ja opiskelijatyöpajan perusteella opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta monella eri tavalla. Myös opiskelijakunta ROTKO kerää opiskelijoilta palautetta. Auditointiaineiston mukaan palautteiden käsittelyyn on selkeät prosessit, joiden mukaan palautteita käsitellään ammattikorkeakoulun eri ryhmissä sekä työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Auditointihaastattelujen mukaan palautteeseen ja laatupoikkeamiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Hyvänä esimerkkinä opiskelijoiden palautteeseen reagoinnista auditointihaastatteluissa nousi esiin opiskelijakunnan kanssa yhdessä tehty vastaustakuu, joka varmistaa opiskelijoiden yhteydenottoihin vastaamisen tietyssä ajassa.

Auditointiaineiston ja -haastattelujen mukaan henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet huomioidaan korkeakoulukonsernin yhteisten hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisessä. LUC-konsernitason kehittäminen tuottaa pitkällä aikavälillä synergiaa, vaikka kehittäminen on vielä kesken. Auditointihaastattelujen mukaan hallinto- ja tukipalvelut keräävät runsaasti palautetta kehittääkseen eri toimintoja. Palautetta kerätään muun muassa IT-palveluista, hakijapalveluista ja kansainvälisistä palveluista. Lisäksi palautetta saadaan arjen opiskelija- ja opettajakohtaamisissa. Hyvänä palautteen keräämisen käytänteenä auditointiryhmä piti muun muassa IT-palveluiden vuosittain keräämää sisäistä palautetta ja palautteen käsittelyä.

Auditointihaastatteluissa nousi esiin, että aktiivisessa palautteen keräämisessä haasteena on se, että erilaisia palautekyselyitä tulee opiskelijoiden vastattavaksi hyvin usein. Auditointiryhmä suositteleekin, että Lapin ammattikorkeakoulussa tarkastellaan ja arvioidaan palautekyselyiden määrää ja sisältöä ja selvitetään yhdessä opiskelijakunnan kanssa mahdollisuutta yhdistää palautekyselyitä. Palautekyselyiden yhdistämisessä kannattaa ottaa huomioon myös erillisten tukipalveluiden palautekyselyiden mahdollinen yhdistäminen ja synkronisointi koulutuksen palautekyselyiden kanssa.

Koulutusten kehittämisessä vahvistetaan koulutusten työelämäläheisyyttä

Auditointiaineiston ja -haastattelujen perusteella Lapin ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmä tukee koulutuksen laadun seurantaa ja analysointia. Koulutusten toteutusta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti vuosikellon mukaisesti. Osaamisaluejohtajat, kehittämispäälliköt ja osaamispäälliköt seuraavat ja analysoivat koulutusten laatua, vetovoimaa, vaikuttavuutta ja valmistuneiden työllistymistä. Opintojaksojen osaamistavoitteiden toteutumisen seuranta on vastuuopettajan vastuulla.

Auditointihaastatteluissa tuli selkeästi esiin, että Lapin ammattikorkeakoulussa tietoa koulutusten työelämäläheiseksi kehittämiseksi saadaan alueellisissa verkostoissa ja sidosryhmiltä muun muassa sopimuskumppanuuksien kautta. Sidosryhmien mukaan työelämässä tapahtuvia muutoksia ja työelämän tarpeita kuunnellaan Lapin ammattikorkeakoulussa aktiivisesti. Virallisten neuvottelukuntatapaamisten tai sopimuskumppanuuteen perustuvien tapaamisten lisäksi sidosryhmien on helppo antaa palautetta myös henkilökohtaisella tasolla. Sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella muutoksia tehdään opintojen sisältöihin ja toteutuksiin ja myös uusia koulutuksia on kehitetty työelämän tarpeen mukaan ja yhdessä työelämän kanssa.

Itsearviointiaineiston mukaan Lapin ammattikorkeakoulu sai vertaisoppimisessa kehittämisideoita koulutusten kehittämiseen, kuten erilaisten aineistojen entistä järjestelmällisemmän hyödyntämisen ja niistä keskustelemisen työelämän edustajien kanssa. Auditointihaastatteluissa tuli esiin, että sopimuskumppanuuksiin ja henkilökohtaisiin keskusteluihin perustuvan palautteen keräämisen lisäksi olisi hyvä olla myös muita tapoja kerätä sidosryhmiltä palautetta ja käsitellä sitä heidän kanssaan koulutusten kehittämiseksi. Palautteen keräämisessä ja käsittelyssä yhdessä sidosryhmien kanssa oli myös eroja koulutusalojen välillä. Auditointiryhmä suosittelee, että palautteen keräämistä sidosryhmiltä ja palautteen käsittelyä yhdessä sidosryhmien kanssa kehitetään entistä järjestelmällisemmäksi ja vahvemmaksi kaikilla koulutusaloilla. Sidosryhmäpalautetta voidaan entistä järjestelmällisemmin hyödyntää myös jatkuvan oppimisen koulutus tarjonnan kehittämisessä.