3.1 Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

Auditointiryhmän arvio

Strategia ohjaa Lapin ammattikorkeakoulun kehittämistä sekä johdon ja henkilöstön työtä

Lapin ammattikorkeakoulussa laadunhallinta muodostaa systemaattisen ja koko organisaatiota koskevan jatkuvan kehittämisen kehikon ja toimintamallin. Laatupolitiikka on julkisesti nähtävissä korkeakoulun verkkosivuilla. Verkkosivuilla laatupolitiikan periaatteet, jatkuvan kehittämisen toimintamalli ja laadun kehittämisen keskeiset toimintatavat, kuten CAF-itsearvioinnit ja johdon katselmukset eli laadun toteutumisen lähtökohdat ovat kaikkien nähtävänä. Verkkosivuilta löytyy myös korkeakoulun strategia, joka auditointiaineiston ja -haastattelujen perusteella ohjaa vahvasti ammattikorkeakoulun kehittämistä sekä johdon ja henkilöstön työtä.

Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja toiminta perustuvat vahvasti maakunnan tarpeisiin ja niiden huomioimiseen. Korkeakoulun tärkeä, jopa välttämätön, merkitys maakunnalle ja sen aktiivinen rooli maakunnan kehittämistyössä nousivat esiin Lapin ammattikorkeakoulun hallituksen, sidosryhmien ja neuvottelukuntien haastatteluissa. Korkeakoulu hyödyntää johtamisessa maakunnan tarpeista nousevaa tietoa ja seuraa sen toteutumista laatujärjestelmän kautta. Korkeakoulu on reagoinut maakunnan tarpeesta nouseviin koulutustarpeisiin ja TKI-kehittämiskohteisiin aktiivisesti ja nopeasti. Lapin ammattikorkeakoulu saa tietoa sidosryhmien tarpeista muun muassa neuvottelukunnilta, alojen klustereilta, osaamisen ennakointifoorumista sekä sopimuskumppaneilta. Hallituksen haastattelussa tuli esiin, että Lapin ammattikorkeakoulun hallitus seuraa korkeakoulun strategian toteutumista ja myös konsernin yhteisen LUC-neuvottelukunnan kautta saadaan tietoa yhteiskunnallisista muutoksista ja työelämän tarpeista. Hallitus kuitenkin toivoi vielä nykyistä enemmän strategista tulevaisuusorientoitunutta keskustelua. Lisäksi hallituksen haastattelussa nostettiin esiin, että hallituksen työskentely voitaisiin tehdä nykyistä näkyvämmäksi Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja opiskelijoille.

Auditointihaastatteluissa vahvistui Lapin ammattikorkeakoulun strategian merkitys arjen toiminnassa ja tavoitteellisessa kehittämisessä kaikissa ammattikorkeakoulun perustehtävissä. Johdon katselmukset toimivat laatujärjestelmän kautta saadun palautteen kokoajana. Katselmuksissa linjataan kehittämisen painopisteet ja tavoitteet seuraavaksi vuodeksi. Johtoryhmältä tavoitteet kohdistetaan yksiköille ja toimijoille. Tavoitteisiin ja toimintaan liittyvät mittarit on määritelty selkeästi ja niiden toteutumista seurataan osaamisalueilla säännöllisesti. Johto on kehittänyt korkeakoulun toimintatapaa riskienhallintaan liittyen. Toimintaan liittyviä riskejä käsitellään säännöllisesti myös yksiköissä. 

Johdon strategiapäivillä päätetään seuraavan vuoden keskeiset kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet, jotka jalkautetaan osaamisalueille ja tiimeille ja kehityskeskusteluiden avulla yksittäisille työntekijöille. Johtoryhmän valitsemat määrällisesti rajalliset, mutta strategiselta painoarvoltaan keskeiset kehittämiskohteet mahdollistavat kehittämistyön kohdentumisen vaikuttaviin kehittämiskohteisiin. Auditointihaastatteluissa yhteisinä kehittämistoimenpiteinä mainittiin esimerkiksi osaamispyramidit, kiertotalous, sosiaalisesti kestävän talouden ja vastuullisuuden kehittäminen sekä TKI-työn sitominen korkeakoulun strategian lisäksi maakunnan strategiaan.

Lapin ammattikorkeakoulun strategian toteuttamisessa henkilöstön kehittämisideat huomioidaan muun muassa ammattikorkeakoulun sisäisen strategiarahan kautta. Korkeakouluyhteisön toimijoiden mahdollisuus hakea strategiarahaa ja sen avulla kehittää toimintaa strategian suuntaisesti vaikuttaa auditointiryhmän mielestä toimivalta keinolta laadun kehittämisessä ja strategian toteuttamisessa. Hyvänä esimerkkinä strategiarahalla toteutetusta kehittämisestä tuotiin esiin keskeyttämisten vähentäminen pedagogisilla ratkaisuilla. Auditointiryhmä suosittelee hyvän käytännön jatkamista ja edelleen kehittämistä.

Johtamisen tueksi kehitetyt järjestelmät mahdollistavat selkeän tilannekuvan saamisen ja nopean tilanteisiin reagoimisen

Vuonna 2019 toteutettu johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistus on auditointiaineiston ja -haastatteluiden perusteella madaltanut ja selkeyttänyt organisaatiota, parantanut laatujärjestelmän tuottaman tiedon strategista hyödyntämistä, tehnyt toiminnasta aiempaa ratkaisukeskeisempää ja yhteisöllisempää sekä parantanut tiedonkulkua ja organisaation tavoitteisiin sitoutumista. Laatujärjestelmän tuottama tieto ja sen pohjalta tehtävät valinnat kohdistuvat korkeakoulun kaikkiin toimijoihin. Ammattikorkeakoulun johtoryhmässä on jäseninä myös konsernin tuottamien palveluiden edustajat, mikä mahdollistaa palveluiden tuottajien osallistumisen valmisteluun ja päätöksentekoon samalla sitouttaen yhteisiin tavoitteisiin.

Lapin ammattikorkeakoulu on kehittänyt yhdessä eri toimijoiden kanssa tietojärjestelmiään ja järjestelmiään johtamisen tueksi. Tämä mahdollistaa määrällisten tavoitteiden yksityiskohtaisen ja jatkuvan seurannan eri tutkintojen ja yksiköiden osalta. Tietojärjestelmät toimivat järjestelmällisenä johtamisen tukena eri johtamisen tasoilla sekä mahdollistavat nopean tilanteisiin reagoimisen. Auditointiaineiston ja -haastattelujen mukaan tavoitteellinen tietojärjestelmien kehittäminen on antanut johdolle välineitä kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja mahdollistaa strategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen.

Opiskelijoiden ja sidosryhmien hyödyntämistä palautteen käsittelyssä tulee kehittää

Auditointivierailun aikana kävi ilmi, että Lapin ammattikorkeakoulun ja sidosryhmien välillä palautetta annetaan ja saadaan muodollisesti ja epämuodollisesti useilla tavoilla. Ammattikorkeakoulun johto käyttää sidosryhmiltä kerättyä tietoa päätöksenteon ja linjausten pohjana, mutta auditointiryhmä suosittelee, että erityisesti muilta kuin sopimuskumppaneilta saadun palautteen järjestelmällistä keräämistä ja hyödyntämistä tulee edelleen kehittää. Sidosryhmiltä saatavan palautteen hyödyntäminen on myös johdon katselmuksessa 2022 nostettu kehitettäväksi kohteeksi.

Auditointihaastatteluissa sidosryhmät toivoivat saavansa nykyistä enemmän tietoa laatujärjestelmän kautta saatavasta palautteesta ja mahdollisuutta osallistua palautteen käsittelyyn ja ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen. Auditointiryhmä suosittelee, että sidosryhmät otetaan nykyistä aktiivisemmin mukaan heiltä saadun palautteen käsittelyyn ja kehittämistoimenpiteiden laatimiseen. Myös opiskelijoiden aktiivinen ja järjestelmällinen osallistaminen ja sitouttaminen laatujärjestelmän kautta saadun palautteen käsittelyyn edellyttää vielä kehittämistä. Sidosryhmien ja opiskelijoiden aktiivisella osallistamisella voidaan entistä paremmin hyödyntää laatujärjestelmän kautta saatavaa palautetietoa johtamisen tukemisessa ja toiminnan kehittämisessä.