4.1 Työelämän muuttuvien osaamistarpeiden huomioiminen jatkuvan oppimisen tarjonnassa

Auditointiryhmän arvio

Jatkuva oppiminen on otettu tarkoituksenmukaisesti huomioon koulutuksen prosesseissa

Lapin ammattikorkeakoululla on vahva halu kehittää jatkuvaa oppimista ja erityisesti työelämän muuttuvien tarpeiden huomioimista jatkuvan oppimisen tarjonnassa. Tätä vahvistaa aiheen valitseminen valinnaiseksi arviointialueeksi. Myös auditointihaastatteluissa tuli laajasti esiin halu kehittää jatkuvaa oppimista ja jatkuvan oppimisen tarjontaa. Auditointiaineiston perusteella kehittämiskohteiksi tunnistettiin työelämän osaamistarpeiden tunnistaminen, jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnittelu sekä jatkuvan oppimisen tarjonnan tuotteistaminen.

Lapin alueen jatkuvan oppimisen strategiassa vuosille 2021–2025 tunnistetut työelämän osaamistarpeet on huomioitu ammattikorkeakoulun strategiassa, osaamiskärjissä ja osaamispyramideissa, mikä tukee jatkuvan oppimisen tarpeiden tunnistamista ja tarpeisiin vastaamista. Auditointihaastattelujen mukaan Lapin ammattikorkeakoulu on myös tarkoituksenmukaisesti ottanut jatkuvan oppimisen huomioon koulutuksen prosesseissa. Ammattikorkeakoulun strategian toimiva jalkautus muun muassa opetussuunnitelmiin luo pohjan sille, että työelämästä strategiaan nousseet osaamistarpeet näkyvät ammattikorkeakoulun arjessa. Tutkintokoulutusten opetussuunnitelmien laadinnassa on huomioitu alueen työelämän osaamistarpeet ja osaaminen kuvataan työelämässä vaadittavana osaamisena. Auditointiaineiston ja -haastattelujen perusteella esimerkiksi asiakaslähtöinen Master School -toimintamalli sekä TKI-toiminnan kautta tuotettava täydennys- ja jatkokoulutus palvelevat hyvin työelämän ja jatkuvan oppimisen tarpeita.

Lapin ammattikorkeakoulussa opetuksen rakenteet mahdollistavat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osallistumisen opintojaksoille, sillä auditointihaastattelujen mukaan kaikkien tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin varataan opiskelijapaikkoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Auditointiryhmä suosittelee kuitenkin ammattikorkeakoulua kehittämään kaikilla koulutusaloilla entistä monipuolisempia käytännön toimintatapoja, joilla jo olemassa olevia opintojaksoja voidaan nykyistä paremmin tarjota yksittäisinä opintojaksoina jatkuvan oppimisen opiskelijoille. Tämä edellyttää sitä, että jatkuvan oppimisen opiskelijat otetaan huomioon jo opintojaksojen toteutusten ja arviointimenetelmien suunnittelussa.

Kiinteät työelämäyhteydet mahdollistavat jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämisen 

Auditointivierailun aikana kävi ilmi, että Lapin ammattikorkeakoululla on erittäin kiinteät yhteydet työelämään ja ammattikorkeakoulu on haluttu yhteistyökumppani alueellaan. Myös ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on kattavaa. Nämä yhdessä luovat hyvät mahdollisuudet jatkuvan oppimisen työelämälähtöisen tarjonnan kehittämiseen. Yhteissuunnittelua alueen yritysten kanssa yritysten työntekijöiden opinto- ja urapolkujen mahdollistamiseksi on jo tehty ja auditointiryhmä kannustaakin jatkamaan yhteissuunnittelua ja yritysten kanssa tehtäviä kokeiluja.

Auditointihaastatteluissa nousi esiin, että Lapin ammattikorkeakoulussa ei ole tehty selkeitä strategisia valintoja siitä, mihin kohderyhmiin tai jatkuvan oppimisen muotoihin jatkuvan oppimisen kehittämisessä halutaan keskittyä. Haastattelujen mukaan Lapin ammattikorkeakoulussa jatkuvan oppimisen tarjonta muodostuu suurelta osin avoimen ammattikorkeakoulun kautta suoritettavista, korkeakoulututkintoon tähtäävistä opintopisteytetyistä polku- ja väyläopinnoista. Ammattikorkeakoululla on toimivat käytänteet polku- ja väyläopinnoille ja auditointihaastattelujen mukaan erityisesti väyläopintojen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään toimivaa yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Auditointihaastattelujen mukaan sosiaali- ja terveysalalla toteutetaan säännöllisesti erikoistumiskoulutuksia, mutta muun maksullisen jatkuvan oppimisen koulutuksen toteuttaminen on vielä melko satunnaista ja perustuu itsearvioinnin mukaan pääasiassa työelämältä tulleisiin tarjouspyyntöihin.

Auditointiryhmä suosittelee, että Lapin ammattikorkeakoulu määrittelee jatkuvalle oppimiselle selkeät strategiset tavoitteet sekä niille toimenpiteet ja mittarit. Tärkeää on myös määritellä keskeiset kohderyhmät sekä kerätä ja analysoida entistä järjestelmällisemmin tietoa työelämän osaamistarpeista erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Auditointihaastattelujen perusteella alumnit nousivat esille alihyödynnettynä resurssina paitsi jatkuvan oppimisen osallistujina, myös työelämän tarpeiden esiintuojana. Alumnien lisäksi ammattikorkeakoulun neuvottelukuntia ja sidosryhmiä kannattaa hyödyntää entistä systemaattisemmin jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnittelussa ja jatkuvan oppimisen kohderyhmänä. Auditointiryhmä suosittelee korkeakoulua keräämään yhteistyökumppaneilta, sidosryhmiltä ja alumneilta nykyistä systemaattisemmin tietoa jatkuvan oppimisen toiminnan ja tarjonnan kehittämiseksi sekä käymään kerättyä aineistoa läpi yhdessä neuvottelukuntien, sidosryhmien ja alumnien kanssa. Myös jo olemassa olevaa ennakointitietoa ja aineistoa työelämän osaamistarpeista kannattaa hyödyntää analysoimalla aineistoa jatkuvan oppimisen tarpeet huomioiden. Tämä kehittämisehdotus nousi esiin myös vertaisoppimisessa. Monipuolisen tiedon avulla voidaan yhteistyössä sidosryhmien ja alumnien kanssa kehittää työelämää kiinnostavaa ja hyödyntävää jatkuvan oppimisen tarjontaa.

Jatkuvan oppimisen tarjonnan tarvelähtöisyyttä tulee kehittää monialaisesti

Auditointiaineiston ja -haastattelun mukaan Lapin ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen tarjonta pohjaa voimakkaasti jo olemassa olevaan opetustarjontaan, kuten mahdollisuuteen osallistua avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkinto-opiskelijoilla suunnatuille opintojaksoille. Haasteena auditointihaastatteluissa nousi esille muun kuin jo tutkintokoulutuksessa olevien opintojaksojen tarjoaminen jatkuvan oppimisen tuotteina ja tilaajien tarve pienille oppimiskokonaisuuksille. Työelämän muuttuvien osaamistarpeiden huomioiminen edellyttää, että muutoksiin kyetään reagoimaan nopeasti. Tällöin ei riitä, että säännöllisesti uusittava strategia huomioi työelämän tarpeet ja nämä tarpeet näkyvät aikanaan opetussuunnitelmissa. Tarjontaa tulee kehittää systemaattisesti myös uusista lähtökohdista eikä vain sen mukaan, että mitä tutkintokoulutuksen puitteissa jo tehdään. Auditointiryhmä suosittelee korkeakoulua keräämään työelämäkumppaneiltaan, sidosryhmiltä, alumneilta ja jatkuvan oppimisen opiskelijoilta systemaattisesti palautetta jatkuvan oppimisen toiminnan ja tarjonnan kehittämiseksi.

Auditointihaastatteluissa tuotiin esiin, että myös henkilöstön työaikasuunnittelu haastaa tarvelähtöisen jatkuvan oppimisen ketterää toteuttamista. Jotta työelämästä tuleviin nopeisiin jatkuvan oppimisen tarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman joustavasti, auditointiryhmä suosittelee, että jatkuvan oppimisen tarpeiden ennakointi otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opettajien työaikasuunnittelussa ja opettajille varataan työaikaa reagoida joustavasti jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Auditointiryhmä suosittelee, että Lapin ammattikorkeakoulu vahvistaa tarvelähtöisen jatkuvan oppimisen tarjontaa, jotta se voisi nykyistä paremmin vastata alueen työelämän tarpeisiin. Auditointiryhmä suosittelee pohtimaan, miten jo opetussuunnitelmatyön aikana voitaisiin ideoida yhtä opintopistettä pienempiä kokonaisuuksia ja tarjota näitä jatkuvan oppimisen tuotteina. Lisäksi Lapin ammattikorkeakoulussa voitaisiin toteuttaa opintojaksoja, jotka eivät edellytä henkilöstöltä läsnäoloa tiettyinä ajankohtina, vaan tilaaja hyödyntäisi opetustarjontaa joustavasti luentotallenteina ja tehtävinä. Auditointihaastatteluissa nousi tunnistettuna työelämän tarpeena esiin monialaiset ja ilmiölähtöiset opinnot. Ammattikorkeakoulussa kannattaakin pohtia, miten korkeakoulun eri toimijat aktivoidaan tunnistamaan yhdessä työelämän kanssa koulutusalat ylittäviä ilmiöitä. Korkeakoulun kannattaa perustaa erilaisia jatkuvan oppimisen ydinryhmiä tai verkostoja, joissa esimerkiksi palvelumuotoilun menetelmin ideoidaan uusia monialaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja tuotteita. Tällaisen monialaisen yhteistyön ja verkoston aloittamiseksi ja kehittämiseksi voitaisiin käyttää Lapin ammattikorkeakoulussa käytössä olevaa sisäistä strategiarahaa.

Jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ohjausta tulee kehittää

Auditointihaastatteluissa nousi esille jatkuvan oppimisen toiminnassa tehtävän työn pirstaleisuus. Lapin ammattikorkeakoululla on paljon hyviä toimintatapoja ja onnistumisia, mutta ei riittävästi jatkuvan oppimisen yhteisiä toimintamalleja, kuten työelämän koulutustarpeiden tunnistamista alumnitoiminnan kautta tai yhtenäisiä oppaita sidosryhmille. Itsearvioinnin mukaan henkilöstön osaamisen kehittämistä suunnataan palvelemaan jatkuvaa oppimista myös pedagogista lähtökohdista. Auditointiryhmä kannustaa ammattikorkeakoulun sisällä eri koulutusaloja entistä aktiivisemmin jakamaan jatkuvaan oppimiseen liittyviä toimintatapoja ja hyviä käytänteitä ja kehittämään näistä Lapin ammattikorkeakoulun yhteisiä toimintamalleja.

Auditointivierailulla nousi haasteena esille jatkuva oppimisen opiskelijoiden osaamisen lähtötason varmistaminen, ja tähän olisikin hyvä löytää toimiva ratkaisu. Opiskelijoiden oppimisen tukemisen ja ohjauksen näkökulmasta tulee selvittää, millaista kohdistettua tukea eri kohderyhmät, kuten avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, väyläopiskelijat tai erikoistumisopintoja suorittavat, kaipaavat tutkinto-opiskelijoille suunnatun tuen lisäksi. Auditointihaastattelussa kävi ilmi, että tällä hetkellä yksittäisiä opintojaksoja suorittavia jatkuvan oppimisen opiskelijoita ei juurikaan ohjata heidän opinnoissaan. Auditointiryhmä suosittelee Lapin ammattikorkeakoulua kehittämään yhtenäisiä toimintatapoja jatkuvan oppimisen opiskelijoiden oppimisen ja opintojen edistymisen seurantaan, tukemiseen ja ohjaukseen.

Jatkuvan oppimisen tarjonnasta viestintää tulee vahvistaa

Auditointihaastattelujen mukaan Lapin ammattikorkeakoulu on mukana lappilaisessa verkostossa kehittämässä yrityksille suunnattua yhteistä koulutuskalenteria. Auditointiryhmän mukaan koulutuskalenterin kehittämistä tulee jatkaa ja ammattikorkeakoulun kannattaa käyttää sitä yhtenä väylänä viestiessään jatkuvan oppimisen tarjonnastaan.

Auditointihaastattelujen perusteella työelämän edustajien on joskus vaikea sanoittaa osaamisen kehittämisen tarpeitaan. Työelämässä ei myöskään aina tiedetä tai ymmärretä Lapin ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen tai välineistön mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Yrityskoulutuskalenterin lisäksi auditointiryhmä kannustaa Lapin ammattikorkeakoulua kehittämään verkkosivujaan yhdessä sidosryhmien kanssa siten, että työelämän edustajat saavat selkeän käsityksen siitä, millaisia opintoja tai palveluita Lapin ammattikorkeakoulussa on tai miten tai millaisia opintoja voidaan suunnitella yhdessä työelämän kanssa. Tähän voisi kehittää myös erillisen sovelluksen, jossa osaamisen kehittämisestä kiinnostunut yksilö tai organisaatio valitsee osaamistarvettaan vastaavat avainsanat (esim. laitetestaus) ja näiden avainsanojen perusteella hänelle suositellaan tiettyjä Lapin ammattikorkeakoulun opintoja tai palveluita sekä kerrotaan, minne ottaa yhteyttä lisätietojen saamista varten.