2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Auditointiryhmän arvio

Ammattikorkeakoulun strategia tukee alueen menestymistä

Lapin ammattikorkeakoulun strategia on linjassa alueen eri toimijoiden strategioiden kanssa ja tukee erinomaisesti alueen yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Auditointihaastatteluissa kävi ilmi, että ammattikorkeakoulun strategiset tavoitteet ovat vahvasti alueen tarpeista lähteviä ja yhteistä kehittämistyötä alueen toimijoiden kanssa on tehty jo pitkään. Lapin ammattikorkeakoulu näkee alueellisen tehtävän keskeisenä toimintaa ohjaavana asiana eikä toiminnan tavoitteita rakenneta vain ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin pohjalta. Lapin ammattikorkeakoulussa uskotaan, että alueen tarpeiden palveleminen tuottaa hyviä tuloksia myös opetus- ja kulttuuriministeriön mittareilla. Auditointiaineiston ja -haastatteluiden perusteella hahmottuu selkeä kuva siitä, että yhteiskunnallinen vuorovaikutus tukee hyvin strategian toteuttamista.

Auditointihaastatteluiden perusteella Lapin ammattikorkeakoulun organisaatiouudistus ja johtamisjärjestelmän uudistus koettiin onnistuneena. Organisaation hierarkia on madaltunut, mikä on omalta osaltaan tehostanut ja selkeyttänyt johtamista. Tämä välittyi auditointiryhmälle useissa auditointihaastatteluissa. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtamisen välineinä käytetään osaamispyramideja ja kumppanuussopimuksia sekä tuloksista ajantasaista tietoa tuottavia tietojärjestelmiä. Auditointihaastatteluiden perusteella yhteiset toimintatavat ovat luonteva osa koko organisaation arkista toimintaa. Toimintatapoja on kehitetty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Lapin ammattikorkeakoulu on määritellyt selkeät määrälliset tavoitteet yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Tavoitteet ovat pääosin yhteneviä ammattikorkeakoulun rahoitusmallin indikaattoreiden kanssa. Auditointihaastatteluiden perusteella tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti organisaation eri tasoilla. Seurantaa varten on rakennettu toimivat tietojärjestelmät, jotka visualisoivat tulokset selkeästi. Auditointiaineiston ja -haastatteluiden perusteella Lapin ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadullisten tavoitteiden määrittelyä voisi edelleen kehittää vaikuttavuuden nykyistä monipuolisemmaksi mittaamiseksi.

Lapin ammattikorkeakoulu toimii erittäin aktiivisesti alueellisissa verkostoissa ja on keskeinen toimija alueen ennakointiyhteistyössä. Auditointiaineiston ja haastatteluiden perusteella näitä ovat muun muassa erilaiset alueelliset klusterit, kehittämishankkeet, Lapin Luotsi sekä korkeakoulukonsernin sisäiset Study+, Work+ ja Global+.  Verkostoja hyödynnetään myös toiminnanohjauksessa, kuten koulutuksen ja TKI-työn suuntaamisessa. Auditointihaastatteluiden perusteella verkostoista saadaan paljon hyödyllistä tietoa toimintaympäristöstä, mutta tietoa voisi hyödyntää vielä nykyistäkin laajemmin toiminnan suuntaamisessa.

Kumppanuussopimukset luovat vakaan pohjan sidosryhmäyhteistyölle

Lapin ammattikorkeakoulun sidosryhmien haastatteluiden mukaan korkeakoulu on toiminta-alueellaan erittäin haluttu yhteistyökumppani ja alueen kehityksen kannalta keskeinen ja välttämätön toimija. Auditointivierailulla tuli esiin, että ammattikorkeakoululla on vahva, alueen tarpeista rakentuva identiteetti, jota on rakennettu suunnitelmallisesti jo pitkään. Ammattikorkeakoulun keskeisten kumppaneiden kanssa on tehty kumppanuussopimukset, jotka määrittelevät tarkasti yhteistyön muodot. Kumppanuussopimusmalliin kuuluvat selkeä arviointimalli ja prosessi, joiden avulla yhteistyötä kehitetään. Kumppanuussopimukset uusitaan kolmen vuoden välein, jolloin arvioidaan kumppanuuden toimivuutta ja hyötyä sekä ammattikorkeakoulun että sopimuskumppanin näkökulmasta.  Auditointihaastatteluiden perusteella kumppanuussopimukset koettiin sekä ammattikorkeakoulun että sidosryhmien näkökulmasta erittäin toimivina ja molempia osapuolia hyödyttävinä.  Kumppanuussopimusmalliin kuuluvat säännölliset tapaamiset tuottavat ammattikorkeakoululle kehittämisideoita sekä arvokasta tietoa toimintaympäristöstä. Auditointiryhmä pitää kumppanuussopimusmallia Lapin ammattikorkeakoulun yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta varmistavana ja lisäävänä hyvänä käytäntönä ja vahvuutena.

Lapin ammattikorkeakoulun strategian lähtökohdista määritellyt osaamispyramidit huomioivat keskeiset sidosryhmät, ja ne ohjaavat sidosryhmäyhteistyötä strategian toteuttamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Auditointihaastatteluiden perusteella myös kumppanuussopimuksissa painotetaan strategian toteuttamista ja laatua sopimusten määrän sijaan. Osaamispyramideja päivitetään säännöllisesti, mikä johtaa myös säännölliseen arviointiin siitä, mitkä ovat ammattikorkeakoulun keskeisiä sidosryhmiä.

Kumppanuussopimusten ulkopuolella muu sidosryhmäyhteistyö tapahtuu pääsääntöisesti neuvottelukuntien, verkostojen sekä henkilökohtaisten suhteiden kautta. Auditointihaastatteluiden perusteella havaittiin, että erilaisten verkostojen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta tapahtuva sidosryhmäyhteistyö on erittäin aktiivista. Auditointiryhmä kannustaa kuitenkin  kiinnittämään huomiota siihen, että sidosryhmäyhteistyö on organisaation näkökulmasta vankalla pohjalla, vaikka henkilöstössä tapahtuisi vaihdoksia.

Auditointihaastatteluiden perusteella neuvottelukuntien koettiin olevan hyvin toimiva keino sidosryhmäyhteistyöhön sekä ammattikorkeakoulun että sidosryhmien näkökulmasta. Neuvottelukunnat tuottavat hyödyllistä tietoa muun muassa koulutuksen ja TKI-toiminnan suuntaamiseen. Neuvottelukuntarakenne ei kuitenkaan ole koko ammattikorkeakoulun kattava. Auditointiryhmä kannustaa Lapin ammattikorkeakoulua pohtimaan, olisiko neuvottelukuntatoimintaa hyödyllistä laajentaa koko ammattikorkeakoulun kattavaksi yhtenäiseksi toimintamalliksi vai saavutetaanko eri koulutusaloilla nyt valitulla sidosryhmäyhteistyön mallilla samat hyödyt.