3.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Auditointiryhmän arvio

Osaamispyramidien avulla tuetaan henkilöstön osaamisen monipuolista kehittämistä

Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessin menettelytavat kuvaavat selkeästi osaamisen kehittämisen yhteisiä menettelytapoja. Esihenkilöt peilaavat henkilöstön osaamista osaamispyramideihin ja niissä tunnistettuihin kyvykkyyksiin. Osaamistarpeita tarkastellaan kehityskeskusteluissa ja sovitaan osaamisen kehittämisen tavoista sekä mahdollisuuksista. Auditointivierailulla auditointiryhmä sai näyttöä toimivasta osaamisen kehittämiseen kannustavasta ja tukevasta yhteisöllisestä kulttuurista. Koulutuksen kehittämisen työpajoissa opetushenkilöstö tunnisti niin pedagogisen kuin substanssiosaamisen kehittymisen vaateen.

Lapin ammattikorkeakoulussa osaamisen kehittämistä mahdollistetaan monella tasolla, niin jatko- ja lisäopinnoilla kuin strategisen rahoituksen ohjaamisella henkilökohtaiseen kehittymiseen. Lisäksi TKI-toiminnan ja opetuksen yhdistäminen nähdään merkittävänä osaamisen kehittymisen mahdollistajana. Lapin ammattikorkeakoulu on ottanut vuonna 2022 käyttöön opetushenkilöstön työelämäjaksot, joita toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Auditointiaineistosta ja -haastatteluista havaittiin, että toimintatapa ei ole vielä tuttu koko korkeakoulussa ja työelämäjaksoja on ehditty hyödyntää melko vähän. Sidosryhmät pitivät työelämäjaksoja hyvänä käytäntönä tiivistää ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä sekä päivittää opetushenkilöstön osaamista vastaamaan työelämän tarpeita. Auditointiryhmä suosittelee, että Lapin ammattikorkeakoulu jatkaa opetushenkilöstön työelämäjaksojen toteuttamista ja laajentamista kaikille koulutusaloille.

Auditointiaineiston perusteella Lapin ammattikorkeakoulussa tiimityö ja ammattialakohtaisissa verkostoissa toimiminen nähdään tärkeänä. Ammattikorkeakoulun ilmapiiri koetaan kannustavaksi ja kehittäväksi. Osaamista jaetaan järjestelmällisesti erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa niin Lapin alueella kuin kansallisissa verkostoissa. Ammattikorkeakoulussa järjestetään säännöllisesti teemoitettuja pedagogisen kehittämisen pajoja. Verkko- ja monimuoto-opetusta sekä digipedagogista osaamista on kehitetty pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti. Kehittämisen keskiöön on nostettu oppijalähtöisyyden vahvistaminen. Auditointihaastatteluiden ja työpajojen perusteella ammattikorkeakoulussa vahvistetaan osaamisen tunnistamisen keinoja, arvioinnin monipuolistamisen tapoja, osaamisperustaisuutta, suunnitellaan saavutettavia toteutuksia proaktiivisesti sekä syvennetään substanssiosaamisen vahvistamisen mahdollisuuksia.

Auditointiaineiston mukaan rekrytoinnissa  noudatetaan korkeakoulukonsernin yhteisiä menettelytapoja, joita kehitetään yhteistyössä LUC-palveluiden kanssa. Kehitteillä olevat osaamisryhmittäiset osaamisen kehittämissuunnitelmat vastaavat osaamispyramidien mukaiseen osaamiseen. Haastatteluiden perusteella jatkossa rekrytoinnit tulevat vastaamaan paremmin tunnistettuihin osaamistarpeisiin ja auditointiryhmä kannustaa tämän suuntaiseen kehittämiseen.

Työhyvinvointia tuetaan monin tavoin

Auditointiaineiston mukaan henkilöstön työhyvinvointia tuetaan monilla eri toimilla, niin työterveyspalveluilla kuin erityisesti esihenkilötyöllä, henkilöstöeduilla sekä joustavilla osaamisen kehittämisen mahdollisuuksilla. Lisäksi työhyvinvoinnin osalta on erikseen huomioitu yli 58-vuotiaat. Työhyvinvointitoiminnan kehittämiseen osallistuu monialainen toimijaryhmä, jonka työskentelyn tukena on joka toinen vuosi toteutettava työhyvinvoinnin tutkimus. Tulevaisuuden kampuskehittämisessä on huomioitu erikseen myös työhyvinvointia edistävät seikat. Palautteisiin pyritään reagoimaan myös LUC-konsernin tasolla. Lisäksi työhyvinvoinnin tueksi on kehitetty strategian mukainen Work+ -ohjelma, jolla pyritään tukemaan mm. kuormittavuuden hallintaan vaikuttavia tekijöitä. Work+ ohjelmaa ei vielä yleisesti tunnistettu haastatteluissa, joten auditointiryhmä kannustaa ammattikorkeakoulua konserniyhteistyössä jalkauttamaan ohjelman nykyistä paremmin ja tiedottamaan ohjelmasta paremmin henkilöstölle.

Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan vuosille 2023–2025 päivitetyssä suunnitelmassa. Suunnitelmassa kuvataan mittavasti henkilöstön yhdenvertaisuutta edistävät tavoitteet ja toimet. Suunnitelman mukaan ammattikorkeakoulussa työyksiköiden henkilöstösuunnittelussa huomioidaan uran eri vaiheissa olevan henkilöstön johtaminen. Tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan saadaan joka toinen vuosi toteutettavalla PeoplePower-henkilöstötutkimuksella.

Henkilöstöpalautteiden käsittely ja niiden vieminen käytäntöön on systemaattista. Johto tunnistaa henkilöstötutkimuksen tulosten vaihtelut ja on palautteen perusteella muun muassa lisännyt läsnäoloa eri kampuspaikkakunnilla. Lisäksi on luotu kohtaamisen paikkoja, joissa lisätään yhteisöllisyyttä ja monialaista verkostoitumista. Auditointiryhmä sai auditointivierailulla vakuuttavaa näyttöä henkilöstöpalautteiden systemaattisesta käsittelystä sekä käytännön toimista, joita palautteiden perusteella on tehty.

Haastattelujen ja työpaja-aineiston mukaan toiminta kolmella kampuspaikkakunnalla hajauttaa yhteisöllistä toimintaa ja haastaa yhdenvertaista kohtelua. Vaikka yhteisöllisyyden vahvistaminen on auditointivierailun perusteella tuottanut tulosta, niin auditointiryhmä suosittelee edelleen järjestelmällisesti kehittämään monipaikkaisen ja hajautetun työn johtamisen tapoja.