4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Lapin ammattikorkeakoulu valitsi työelämän muuttuvien osaamistarpeiden huomioimisen jatkuvan oppimisen tarjonnassa auditoinnin arviointialueeksi IV.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Lapin ammattikorkeakoulun kiinteät yhteydet työelämään ja kattava TKI-toiminta luovat hyvät mahdollisuudet jatkuvan oppimisen työelämälähtöisen tarjonnan kehittämiseen.
  • Jatkuvan oppimisen huomioiminen koulutuksen prosesseissa luo hyvän pohjan jatkuvan oppimisen kehittämiselle.
  • Lapin ammattikorkeakoululla on toimivat polku- ja väyläopintojen käytänteet.

Kehittämissuositukset

  • Jatkuvan oppimisen tuotteiden tarvelähtöisyyden kehittämisessä tulee nykyistä järjestelmällisemmin hyödyntää ammattikorkeakoulun eri sidosryhmiä ja alumneja.
  • Jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnittelussa tulee entistä enemmän hyödyntää monialaisuutta.
  • Jatkuvan oppimisen strategiset tavoitteet ja keskeiset kohderyhmät tulee määritellä nykyistä selkeämmin.