3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Laatutyö on kiinteä osa ammattikorkeakoulun arjen toimintaa. Prosessit toimivat läpileikkaavasti ja niiden kehittäminen on systemaattista ja jatkuvaa.
  • Strategista johtamista tukevia tietojärjestelmiä ja muita järjestelmiä on kehitetty pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti palvelemaan tavoitteiden toteutumista.
  • Ammattikorkeakoulussa tuetaan henkilöstön osaamisen monipuolista kehittämistä.

Kehittämissuositukset

  • Opiskelijat tulee osallistaa nykyistä kiinteämmin ja laajemmin laatutyöhön ja tukea opiskelijoita jatkuvuutta, tiedon siirtämistä ja osaamista rakentavan toimintakulttuurin luomisessa.
  • Sidosryhmät tulee ottaa entistä aktiivisemmin mukaan heiltä laatujärjestelmän kautta saadun palautteen käsittelyyn ja kehittämistoimenpiteiden laatimiseen.
  • Henkilöstön työelämäjaksoja tulee edelleen kehittää ja vahvistaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.