2.2 Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta

Auditointiryhmän arvio

Lapin ammattikorkeakoulu on haluttu TKI-kumppani

Lapin ammattikorkeakoulu on erittäin vahva ja keskeinen TKI-toimija alueellaan. Sidosryhmien haastatteluiden perusteella yhteistyökumppanit arvostavat ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan korkealle ja korkeakoulu on erittäin haluttu yhteistyökumppani TKI-toimintaan. Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan prosesseja uudistettiin vuoden 2022 aikana. Auditointihaastatteluiden perusteella uudet prosessit on saatu hyvin ja nopeasti vietyä arjen tekemiseen. Haastatteluissa kävi myös selkeästi ilmi, että uudet prosessit ovat selkeyttäneet ja sujuvoittaneet TKI-toimintaa sekä tehneet TKI-toiminnan entistä systemaattisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi.

Lapin ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on suunnattu korkeakoulun strategian painopisteiden mukaan. Osaamispyramideissa on tehty selkeitä valintoja TKI-toiminnan kohdentamisesta. Jokaiselle strategian osaamiskärjelle on tehty tavoitteet strategiakauden loppuun ja tavoitteet on myös avattu tarkempiin kahden vuoden sykleihin. TKI-toiminnan vahva yhteys ammattikorkeakoulun strategiaan tukee hyvin sitä, että TKI-toiminta on suunnattu vastaamaan alueen tarpeisiin. Lisätietoa alueen tarpeista tulee myös Lapin ammattikorkeakoulun aktiivisessa alueellisessa sidosryhmäyhteistyössä. Ammattikorkeakoulu on kumppanina mukana esimerkiksi Lapin vihreän kehityksen ohjelmassa (Green Deal), Lapin maakuntaohjelmassa (Lappi-sopimus) ja Lapin älykkään erikoistumisen strategiassa (Arctic Smartness).

Lapin ammattikorkeakoulu on kehittänyt perinteistä TKI-toimintaa nopeampia ja ketterämpiä tapoja vastata alueen tarpeisiin. Erinomainen esimerkki on TEQU-palvelukonsepti, jonka puitteissa kehitetään asiakkaiden tarpeisiin prototyyppejä kuukauden sisällä toimeksiannosta. Myös opiskelijoita osallistetaan TKI-toimintaan kehittämisympäristöjen ja TKI-projektien kautta.

Ammattikorkeakoulu noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksia ja eettisiä periaatteita. Auditointiaineiston ja -haastatteluiden perusteella ammattikorkeakoululla on systemaattiset menettelytavat, joilla se varmistaa hyvän tieteellisen käytännön toteutumisen ja edistää avointa tiedettä. Strategiatasolla korkeakoulu on sitoutunut avoimen tieteen edistämiseen ja tämän tueksi on vuonna 2020 laadittu toimintasuunnitelma avoimuuden edistämiseksi. Avoin toiminta on yksi ammattikorkeakoulun arvoista. Toimintasuunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ovat johtaneet muun muassa avointen julkaisujen osuuden kasvuun. Auditointihaastatteluissa tuli selkeästi ilmi, että menettelytavat ovat osa toimintaprosesseja ja juurtuneet henkilöstön arjen tekemiseen.

TKI-toiminnan vaikuttavuuden arviointia kannattaa edelleen kehittää

Lapin ammattikorkeakoulussa TKI-toiminnan vaikuttavuutta seurataan pääasiassa siten, toteuttavatko TKI-projektit strategian tavoitteita. Lisäksi ammattikorkeakoulun TKI-prosessiin kuuluu palautteen kerääminen kesken TKI-projektin sekä sen päätyttyä. Saadun palautteen perusteella kehitetään tulevia kumppanuuksia ja TKI-projekteja. Auditointihaastatteluiden mukaan TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaamista halutaan aktiivisesti kehittää ja laadullisessa mittaamisessa on vielä kehittämistarpeita. Auditointiryhmä kannustaa laadullisen mittaamisen edelleen kehittämiseen ja monipuolistamiseen.

Auditointihaastatteluissa ilmeni, että vaikka ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa pidetään laajasti erittäin hyvänä ja vaikuttavana, hankkeista ja niiden tuloksista viestimistä sidosryhmille voisi vielä kehittää. Hankkeista ja niiden tuloksista voisi tiedottaa toiminta-alueella entistä laajemmin, jotta TKI-toiminnan vaikuttavuus olisi mahdollisimman suurta. Auditointiryhmä suosittelee jatkamaan TKI-toiminnan viestinnän kehittämistä.

Lapin ammattikorkeakoulu on panostanut TKI-toiminnan kansainväliseen ulottuvuuteen. Ammattikorkeakoululla on kansainvälisiä hankkeita ja se on mukana kansainvälisissä TKI-verkostoissa. Ammattikorkeakoulu on esimerkiksi hakenut aktiivisesti mukaan European Universities -allianssiin. Auditointiryhmä kannustaa Lapin ammattikorkeakoulua jatkamaan kansainvälisen TKI-toiminnan tavoitteellista kehittämistä.

Taiteellisen toiminnan vaikuttavuudesta toiminta-alueella ei saatu selkeää kuvaa auditointiaineiston tai -haastatteluiden perusteella. Auditointiryhmä suositteleekin ammattikorkeakoulua selvittämään mahdollisuuksia hyödyntää taiteellista toimintaa monialaisesti ammattikorkeakoulun sisällä nykyistä laajemmin ja monipuolisemmin, jotta taiteellinen toiminta ja siihen liittyvä osaaminen eivät jää irralliseksi muusta toiminnasta ja sen vaikuttavuus toiminta-alueella tulee esille entistä näkyvämmin.