1.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Valintakoekirja tukee opiskelijarekrytointia ja -valintaa

Poliisi (AMK) -tutkinnon valintakokeen lukumateriaalina on julkaisu ”Kun isolla kengällä astuu, jää iso jälki”, joka esittelee 18 näkökulmaa poliisin työhön. Kirja on tähän mennessä julkaistu viisi kertaa ja sen sisältöä on uudistettu vaihtamalla aina osa artikkeleista tuoreisiin. Eri painoksissa on julkaistu yhteensä 50 artikkelia. Uusi versio ilmestyy vuonna 2024. Toimituskuntaan kuuluu opiskelijoita, henkilökuntaa ja poliisiyksiköiden edustajia.

Hakijakyselymme tulosten mukaan valintakoekirja on tärkeä kiinnostuksen herättäjä, tiedonsaantikanava ja hakupäätöksen vahvistaja. Valtaosa opiskelee kirjaa mieluiten painettuna ja äänikirjana. Näiden lisäksi se on saatavilla sähköisenä versiona.

Opetussuunnitelmauudistukset ovat yhteisiä oppimisprosesseja

Käynnistimme poliisi (AMK) -opetussuunnitelmauudistuksen vuonna 2019. Opetussuunnitelma oli ollut käytössä vuodesta 2014 ja siihen oli tehty pieniä päivityksiä. Opiskelijapalautteen mukaan muun muassa sisällöissä oli päällekkäisyyttä ja pirstaleisuutta. Uudistuksen reunaehdot olivat

 • opiskelijakeskeisyys
 • osaamisperustaisuus
 • kriteeriperustainen arviointi
 • korkeakoulutasoisuuden varmistaminen
 • poliisi (AMK) on yleistutkinto, 180 op
 • verkossa opiskelua vähintään 20 %
 • kestävä kehitys ja muut yleiset kompetenssit osaksi opetussuunnitelmaa
 • lukujärjestyssuunnittelun joustavuus.

Työskentelemme yhteisöllisesti ja pyrimme varmistamaan, että kaikki opettajat osallistuvat suunnitteluun. Uudistus on yhteisöllinen muutos, joka mahdollistaa oppimisen.

Poliisi (AMK) -opetussuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2022 ja koulutus alkaa uuden suunnitelman mukaan vuonna 2024. Suunnittelemme parhaillaan toteutuksia moduuli- ja opintojaksovastaavien johdolla. Yhteisopettajuus on kehittänyt kykyämme keskustella ja suunnitella toteutuksia yhdessä.

Uudistuksen aikana luomme yhdessä toimintatapoja ja -kulttuuria, jotka toteuttavat koulutustoimintamme periaatteita opiskelijakeskeisyyttä, yhteisöllisyyttä, osaamisperustaisuutta ja jaettua pedagogista johtajuutta. Ohjesääntöömme on määritelty moduulivastaavien ja vastuuopettajien tehtävät.

Poliisi (ylempi AMK) -opetussuunnitelmauudistus on parhaillaan käynnissä.

Opiskelijatuutorit vahvistavat turvallista oppimisympäristöä

Turvallinen oppimisympäristö kuuluu jokaiselle. Perehdytämme poliisikoulutuksen opiskelijatuutorit uusimman opiskelijabarometrin tuloksiin, ja he käsittelevät ne edelleen oman ryhmänsä kanssa. Käsittelyn yhteydessä opiskelijat pohtivat, miten vahvistaa yhteisöllisyyttä. Opiskelijatuutorien mukaan teema sopii hyvin heidän tehtäviinsä ja tapaamiset on koettu mielekkäiksi.

Pedagogisen osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista

Poliisikoulutuksessa pedagogisen osaamisen kehittäminen perustuu etenkin

 • pedagogisiin linjauksiin
 • ops-oppaassa määriteltyihin periaatteisiin
 • henkilöstösuunnitelmaan (katso 3.2)
 • tunnistettuihin kehittämiskohteisiin (palautteet ja arvioinnit).

Opetuksen kehittämisryhmä (Opeke) vastaa pedagogisen osaamisen kehittämisestä ja määrittelee vuosittaiset toimenpiteet osaamisen kehittämisen suunnitelmaan.

Olemme kytkeneet ajankohtaiset pedagogisen osaamisen kehittämistoimet opetussuunnitelmauudistukseen. Toteutamme ja hankimme koulutusta, joka on sidottu kulloinkin meneillään olevan ops-työn vaiheeseen. Näin tuki on tarjolla oikeaan teemaan ja aikaan. Moduulien suunnittelu etenee eri tahtiin ja toteutammekin koulutukset verkossa, jotta niihin voi osallistua oman aikataulun mukaan.

TKI-hankkeet näkyvät koulutuksessa

TKI-hankkeilla on yhteys koulutuksen sisältöihin, toteutukseen ja kehittämiseen. Hankkeissa on tuotettu oppimateriaaleja esimerkiksi metsäpaloaltistumisen, rakennuspalon sammutuksen, haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien kohtaamisen ja kyberrikostorjunnan teemoista. TKI-hankkeiden tuloksia hyödyntämällä varmistamme, että opetuksemme perustuu tutkittuun tietoon ja parhaisiin käytäntöihin. (Katso 2.4)

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on tiivistä

Haluamme varmistaa opiskelijoiden mahdollisuuden vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan. Poliisiopiskelijoiden toiveesta perustimme vuonna 2019 yhteistyökokouksen, jossa koulutuksen johto tapaa opiskelijakunnan edustajia säännöllisesti. Kokoonnumme vähintään kerran lukukaudessa keskustelemaan ja edistämään opiskelijoille tärkeitä asioita. Yhteistyömme käytännönläheisinä tuloksina esimerkiksi

 • järjestimme opiskelijoille poliisiyksiköiden esittelytilaisuuden
 • liitimme opiskelijakunnan infokirjeen valintapäätöksiin
 • hankimme opiskelijakunnalle infonäytön
 • avasimme opiskelijakulun päärakennukseen lauantaisin
 • lisäsimme hybriditoteutuksia.

Pelastusopistolla johto ja oppilasyhdistys tapaavat kerran kuukaudessa. Tapaamisissa käymme läpi opiskelijoiden ajankohtaisia asioita ja edistämme oppilaitoksen ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyön tuloksina muun muassa

 • esittelimme oppilasyhdistyksen toimintaa uusille opiskelijoille
 • osallistimme opiskelijat strategiaprosessiin
 • opiskelijoiden yhteinen tila (Letkupub) on toiminnassa
 • tuemme oppilasyhdistystä ostamalla palveluja (esimerkiksi alkusammutuskoulutus).