2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Assessment of the audit team

Johtamisjärjestelmä antaa vapautta, mutta vaatii henkilökohtaista aktiivisuutta

Poliisiammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri pyrkivät tukemaan luovaa ilmapiiriä ja tarjoamaan henkilöstölle mahdollisuuksia kokeiluihin kumppaneiden kanssa. Auditointivierailun perusteella kokeilut perustuvat kuitenkin enemmän yksilöiden aktiivisuuteen kuin systemaattiseen toimintatapaan. Kokeiluihin ei erikseen kannusteta, mutta jos sellaisia esittää, niitä ei myöskään kielletä.

Poliisiammattikorkeakoulun rooli yhden hallinnonalan erikoiskorkeakouluna erottaa sen suurimmasta osasta muita suomalaisia korkeakouluja. Haastatteluissa korostettiin Poliisiammattikorkeakoulun tärkeää roolia ja vaikuttamismahdollisuuksia poliisityön arvopohjan kehittäjänä. Auditointivierailulla ilmeni, että Poliisiammattikorkeakoulun kehittämisessä tasapainoillaan kahden roolin välillä: yhtäältä poliisihallinnon yksikkönä ja toisaalta korkeakouluna. Haastatteluiden perusteella toimintakulttuuri perustuu ensisijaisesti koulutustehtävän laadukkaaseen toteutukseen ja koulutustoiminnan jatkuvaan kehittämiseen, mikä muodostaa vahvan yhteisöllisen kokemuksen.

Kokeilukulttuuria ja toiminnan vaikuttavuutta olisi mahdollista vahvistaa lähentämällä koulutus- ja TKI-toimintaa toisiinsa. Käytännössä tämä vaatii selkeämmin TKI-painotteisella profiililla tehtäviä henkilöstörekrytointeja sekä TKI-toiminnasta kiinnostuneiden opetushenkilöstön johdonmukaista tukemista opetuksen ja TKI-toiminnan integroinnissa.

Auditointihaastatteluiden perusteella Poliisiammattikorkeakoulun organisaatiomuutos 1.1.2024 alkaen antaa hyvät mahdollisuudet vahvistaa omaleimaista ja yhteisöllistä toimintakulttuuria toiminnan eri osa-alueilla. Koulutuksen ja TKI-toiminnan välisten toiminnallisten yhteyksien vahvistaminen sekä Poliisiammattikorkeakoulun ja muiden poliisiorganisaatioiden yhteistyön suunniteltu tiivistäminen vaikuttaa auditointiryhmän mukaan perustellulta etenemissuunnalta.

Toimintakulttuuria kehitetään monipuolisten verkostojen avulla

Poliisiammattikorkeakoulu on määritellyt selkeitä toimintatapoja henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseen. Auditointivierailun perusteella niiden käytäntöön vienti on kuitenkin vielä kesken. Poliisiammattikorkeakoululla ja Pelastusopistolla ei ole nähtävissä systemaattista, koko henkilöstöä ja opiskelijoita verkostoitumaan ohjaavaa toimintamallia. Opiskelijahaastattelussa ja henkilöstön työpajoissa nousi vahvasti esille tarve näiden kahden organisaation henkilöstön ja opiskelijoiden nykyistä tiiviimmälle verkostoitumiselle, koska kenttätehtävissä poliisi ja pelastusalan henkilöstö toimivat joka tapauksessa yhteistyössä. Moniulotteisella yhteistyöllä organisaatioiden kesken olisi mahdollista vaikuttaa molempien alojen toimintakulttuurin kehittymiseen. Auditointiryhmä suosittelee vahvistamaan yhteistä uudistumista edistävää toimintakulttuuria Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston henkilöstön ja opiskelijoiden kesken.

Poliisiammattikorkeakoulun on poikkeuksellisen helppo pitää yhteyttä alumneihinsa, koska merkittävä enemmistö työllistyy poliisiorganisaatioon. Korkeakoululla on laaja-alaista yhteistyötä alumniensa kanssa, mutta haastatteluiden perusteella alumnit ja sidosryhmät eivät tunnista omaa alumnistatustaan. He eivät myöskään koe osallistuvansa alumnitoimintaan muulla tavoin kuin osallistumalla jatko- ja täydennyskoulutuksiin. Poliisiammattikorkeakoulun olisi mahdollista vahvistaa kehittämistoimintansa vaikuttavuutta lisäämällä alumnien yhteyksiä myös TKI-toimintaan. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua asettamaan alumnitoiminnalle tavoitteet, vahvistamaan alumniviestintää, selkeyttämään alumneille tarjoamiaan palveluita sekä hyödyntämään alumneja systemaattisesti toimintansa kehittämisessä.

Poliisiammattikorkeakoulun Toimintakäsikirja määrittelee selkeät suuntaviivat sidosryhmäsuhteiden ja yhteistyöverkostojen hallintaan ja uudistamiseen. Toimintakäsikirjassa esitetty jäsennys Poliisiammattikorkeakoulun strategisista kumppanuuksista on hyvä käytäntö.

Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa tukee toiminnan kehittämistä. Poliisiammattikorkeakoululla on toimivat yhteistyöverkostot toimintansa kehittämiseen sekä kotimaisten turvallisuusorganisaatioiden että alan ulkomaisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön osana on myös tehty aktiivisesti uudistumista mahdollistavaa kehittämis- ja kokeilutyötä. Hyviä esimerkkejä ovat pitkään jatkunut kansallinen Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-koulutusyhteistyö sekä yhteistyön tiivistyminen ja kahdenväliset sopimukset Maanpuolustuskorkeakoulun ja Pelastusopiston kanssa. Tärkeä yhteiskumppani Poliisiammattikorkeakoululle on Viron Sisekaitseakadeemia, jonka kanssa on toteutettu perustoimintaa koskevia benchmarking- ja kehittämishankkeita sekä yhteisiä Twinning-hankkeita kolmansiin maihin. Samoin ammattikorkeakoulu on mukana Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) ja Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) toiminnassa. Monialainen verkostoyhteistyö on selkeästi yksi Poliisiammattikorkeakoulun vahvuuksista.

Haastatteluiden perusteella kansainvälisessä ja kotimaisessa yhteistyössä olisi kuitenkin edelleen merkittävää kehittämispotentiaalia sekä henkilöstö- ja opiskelijavaihtojen lisäämiseksi että aiempaa konkreettisempien oppimis- ja TKI-hankkeiden toteuttamiseksi. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua vahvistamaan yhteistyö- ja kehittämisverkostojaan poliisialan kansainvälisten korkeakoulujen kanssa sekä kansallisten toimijoiden kanssa muilla hallinnonaloilla.