4 Oppiva korkeakoulu: korkeakoulun valitsema arviointialue

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Ennakoiva toimintaympäristön seuranta yhdistää erinomaisella tavalla Poliisiammattikorkeakoulun ja koko poliisihallinnon tilannekuvan.
  • Systemaattisen toimintaympäristön seurannan avulla Poliisiammattikorkeakoululla on mahdollisuus tuottaa monipuolinen käsitys yhteiskunnallisista kehitystrendeistä.
  • Tilannekuvan käyttöönotto vahvistaa entisestään Poliisiammattikorkeakoulun strategista johtamista ja tilannetietoisuutta.

Kehittämissuositukset

  • Toimintaympäristön ennakoivaa seurantaa ja prosessin hyödyntämistä tulee systematisoida ja laajentaa sekä opetus- että TKI-toiminnassa.
  • Opiskelijoiden osallistumista tilannekuvan luomiseen ja sen hyödyntämiseen tulee vahvistaa.
  • Poliisiammattikorkeakoulun tulee lisätä yhteistyötä muiden turvallisuusalan toimijoiden ja korkeakoulujen kanssa kattavan ennakointitiedon keräämiseksi.