3 Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu

Arviointialueella III arvioidaan laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä sekä järjestelmän hyödyntämistä strategisessa johtamisessa. Lisäksi arvioidaan niitä menettelytapoja, joilla tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvointia.

Arviointialue III on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Poliisiammattikorkeakoulun verkkopohjainen Toimintakäsikirja tiivistää konkreettisella tavalla laatujärjestelmän ja strategisen johtamisen välisen yhteyden.
  • Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstön osaamisen kehittämiselle on varattu runsaasti aikaresurssia ja osaamisen kehittämisessä on käytössä laaja keinovalikoima.
  • Poliisiammattikorkeakoululla on systemaattinen laatujärjestelmä, joka tukee perustehtävien jatkuvaa kehittämistä.

Kehittämissuositukset

  • Poliisiammattikorkeakoulun tulee luoda ja toteuttaa selkeä tiekartta johtamisen tietojärjestelmien kehittämiseksi.
  • Henkilöstön osaamisen johtamista tulee systematisoida ja tehdä nykyistä paremmin näkyväksi. Henkilöstön kansainvälistymisosaamista tulee vahvistaa.
  • Laatutyön organisointi tulee päivittää Poliisiammattikorkeakoulun organisaatiouudistuksen yhteydessä.