Sammandrag

Publikationens namn

Poliisiammattikorkeakoulun auditointi (Auditering av Polisyrkeshögskolan)

Författare

Vesa Taatila, Samuli Kaikkonen, Katri Ojasalo, Riitta Paalanen, Sirpa Moitus & Hilla Vuori

Polisyrkeshögskolans självvärdering (red.) Marika Puputti & Tuire Salmi-Hiltunen

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditeringen av Polisyrkeshöskolan godkändes den 1 mars 2024.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 1 mars 2030.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: god nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Polisyrkeshögskolan valde

Förutseende övervakning av verksamhetsmiljön

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Samlärarverksamhet

Partner: Hämeen ammattikorkeakoulu

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Färdigheterna hos utexaminerade från polis (AMK/YH och ylempi AMK/högre YH) och befälsexamen för räddningsbranschen (YH) motsvarar väl arbetslivets behov i nuläget.
  • Samverkan med samhället och verksamhetens genomslag i samhället har en tydlig roll i yrkeshögskolans strategi. Denna roll baseras på dess unika position i gränssnittet mellan polisförvaltning och högre utbildning.
  • Tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete har Polisyrkeshögskolan en mycket god förmåga att identifiera sina egna utvecklingsbehov och att utveckla sin verksamhet.
  • Förutseende övervakning av verksamhetsmiljön sammanför på ett nytt sätt yrkeshögskolans och hela polisväsendets lägesbild.

Rekommendationer

  • Det systematiska samarbetet och utbytet av god praxis mellan Polisyrkeshögskolan och Räddningsinstitutet bör stärkas på alla nivåer när det gäller planering, genomförande och utveckling av yrkeshögskoleexamina.
  • Polisyrkeshögskolan bör klargöra sin roll i utvecklingen av polisens kontinuerligt lärande så att fortbildning på ett ändamålsenligt sätt tillgodoser de kvantitativa och kvalitativa behoven av kompetensutveckling hos polispersonal.
  • FUI-projektverksamheten bör i högre grad kopplas till polisverksamhetens utveckling för att öka dess genomslag i samhället.
  • Ledningen av kompetensutvecklingen hos Polisyrkeshögskolans personal bör systematiseras och göras mer synlig än i nuläget.
  • Den förutseende övervakning av verksamhetsmiljön och användningen av framsynsprocessen bör systematiseras och utvidgas både i undervisnings- och i FUI-verksamheten.