Auditoinnin lähtökohdat ja toteutus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja vaikuttavan tiedon tuottamiseen koulutuksen kehittämiseksi.

Auditointimallin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Auditointimallin periaatteet on kuvattu tarkemmin auditointikäsikirjassa.

Auditoinnin toteutus

Auditoinnin toteutti nelihenkinen ryhmä:

  • rehtori Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu
  • opiskelija Samuli Kaikkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • vararehtori Katri Ojasalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • erityisasiantuntija Riitta Paalanen, Tulli.

Auditoinnin projektipäällikkönä toimi arviointineuvos Sirpa Moitus ja hänen apunaan arviointiasiantuntija Hilla Vuori Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta. Auditointi perustuu korkeakoulun toimittamaan aineistoon, itsearviointiraporttiin, pyydettyyn lisäaineistoon sekä auditointiryhmän vierailuun korkeakoulussa 8.-9.11.2023. Poliisiammattikorkeakoulun turvallisuusverkko on vahvasti suojattu, joten auditointiryhmällä ei ollut pääsyä korkeakoulun intranettiin. Auditointiryhmä sai kuitenkin käyttöönsä pyytämänsä lisäaineiston kirjallisessa muodossa, joten näin sillä oli käytössään auditoinnin kannalta keskeinen aineisto.

Sopimusneuvottelu    7.6.2022
Auditointiryhmän nimeäminen 16.11.2022
Auditointiaineiston ja itsearviointiraportin toimittaminen 16.8.2023
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus korkeakoulussa 26.10.2023
Auditointivierailu 8.-9.11.2023
Korkeakoulujen arviointijaoston päätös auditoinnin tuloksesta 1.3.2024
Raportin julkaiseminen 1.3.2024
Auditoinnin päätösseminaari Poliisiammattikorkeakoulussa 13.3.2024
Kehittämistyön seuranta  2027

Arviointikriteerit

Arviointialueet I–III arvioitiin kokonaisuuksina käyttäen tasoja erinomainen, hyvä, riittämätön.

Erinomainen taso edellyttää näyttöä pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta kehittämistyöstä. Lisäksi kehittämistoimet tuottavat erityistä lisäarvoa korkeakoululle, sidosryhmille tai molemmille. Korkeakoulu osoittaa vakuuttavia esimerkkejä onnistuneista kehittämistoimista.

Hyvän tason kriteerit on kuvattu tämän raportin liitteessä 1.

Riittämätön taso tarkoittaa, että korkeakoululta puuttuvat arviointialueessa (I–III) kokonaan tai keskeisiltä osin systemaattiset, toimivat ja osallistavat menettelytavat eikä laadunhallinnan vaikuttavuudesta toiminnan kehittämiseen ole selkeää näyttöä.

Arviointialueiden I-III tulee olla vähintään tasolla hyvä, jotta korkeakoulu läpäisee auditoinnin.