5 Vertaisoppimisen kuvaus

Yhteisopettajuus on opetussuunnitelmatyömme periaate

Polamkin johtoryhmä vahvisti tammikuussa 2022 vertaisoppimisen teemaksi yhteisopettajuuden. Tunnistimme teeman henkilöstön ja opiskelija-aktiivien itsearvioinnissa, jonka toteutimme Karvin auditointikriteeristöllä vuonna 2021.

Yhteisopettajuudessa opettajat ja asiantuntijat osallistuvat tasapuolisesti oppimisen ja opetuksen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin, kehittämiseen, neuvotteluun ja työnjakoon.

Pyysimme kumppaniksemme Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), koska HAMKilla on pidempiaikaista kokemusta tiimiopettajuudesta. Korkeakoulujemme keskinäinen sijainti mahdollisti kasvokkaiset tapaamiset ja verkostoitumisen.

Tavoitteemme oli

 • tutustua kummankin korkeakoulun yhteisopettajuuden rakenteisiin, menetelmiin ja vaikutuksiin
 • tunnistaa yhteisopettajuuden hyviä käytäntöjä
 • oppia ja oivaltaa yhdessä.

Vertaisoppimiseen osallistui 24 koulutusjohdon, opettajien ja pedagogisten asiantuntijoiden edustajaa Polamkista, HAMKista ja Pelastusopistolta. Panostimme yhteisölliseen työskentelyprosessiin, ja esittelimme yhteistyötä helpottavia menetelmiä osallistujille. Vertaisoppijamme saivat menetelmäkuvaukset käyttöönsä.

Toteutimme kaksi työpajaa syksyllä 2022. Ensimmäisessä työpajassa HAMKissa koulutusjohto ja opettajat pohtivat ryhmissä

 • yhteisopettajuuden rakenteita ja rooleja
 • ohjaamista
 • hyötyjä ja haasteita.

Hyödynsimme ryhmämessut-menetelmää, jossa osallistujat pääsivät työskentelemään kaikkien teemojen parissa. Osallistujat äänestivät työpajan tuloksista aiheet, joihin he halusivat jatkotyöskentelyssä paneutua:

 • yhteis- ja tiimiopettajuus opiskelijan osaamisen kehittäjänä
 • yhteis- ja tiimiopettajuuden johtaminen, ohjaus ja tuki
 • työskentely moniammatillisessa opettajatiimissä (moduuli- tai opintojaksotaso)
 • psykologinen turvallisuus opettajien moniammatillisessa tiimityössä
 • osaamisen tunnistaminen, kehittäminen ja jakaminen moniammatillisessa opettajatiimissä.

Työpajan palautteessa osallistujat toivoivat valittuihin teemoihin syventymistä ja konkretiaa. Valitsimme toisen työpajan menetelmäksi tulevaisuusverstaan: Ryhmät määrittelivät ensin oman teemansa ihannetilan. Seuraavaksi he tunnistivat toimenpiteet, menetelmät, vastuut ja tarvittavan tuen ihannetilaan pääsemiseksi.

Osaamisen jakaminen tuottaa oivalluksia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä

Vertaisoppiminen tuotti aineiston, joka kuvaa yhteisopettajuuden ihannetilan sekä toimenpiteet ja menetelmät, joilla etenemme haluttuun suuntaan. Ihannetilassa

 • moduulit muodostavat kokonaisuuden, jossa osien välillä on yhteys
 • jaamme käsityksen osaamistavoitteista ja ymmärrämme osuutemme kokonaisuudessa
 • vahvistamme yhdessä tekemisen kulttuuria, luottamusta ja psykologista turvallisuutta
 • jaamme työt oikeudenmukaisesti ja autamme kuormitustilanteissa
 • kehitämme ja jaamme osaamista.

Etenemme kohti ihannetilaa, kun

 • kirkastamme jaetun pedagogisen johtamisen vastuut ja teot eri tasoilla
 • moduuli- ja/tai opintojaksotiimit luovat pelisäännöt
 • suunnittelemme ja aikataulutamme tiimityöskentelyn
 • tuemme työelämä- ja tiimityötaitojen kehittämistä
 • teemme osaamisen näkyväksi sekä jaamme ja kehitämme osaamista.

Vertaisoppimisen tavoitteet toteutuivat hyvin. Saimme käsityksen toisen korkeakoulun toimintatavoista ja tunnistimme hyviä käytänteitä. Laadimme suunnitelman, jota toteuttamalla edistämme yhteisopettajuutta.

Oman organisaation hyvät käytännöt Kumppaniorganisaation hyvät käytännöt
 • Yhteisöllisyys ja jaettu pedagoginen johtajuus on kirjattu Polamkin pedagogisiin linjauksiin.
 • Moduuli- ja opintojaksovastaavat toteuttavat yhteisopettajuutta käytännön tasolla yhdessä muiden opettajien kanssa.
 • Opetussuunnitelmatyöhön osallistuvat laajasti pedagogiset ja TKI-asiantuntijat.
 • Kaikille avoimet sähköiset työtilat tehostavat tiedonkulkua ja yhteistyötä.
 • Johto sitoutuu tiimiopettajuuteen ja edistää sitä suunnitelmallisesti ja yhdenmukaisesti.
 • Osaamisen kehittäminen on järjestelmällistä ja monipuolista.
 • Rakenteiden sisällä on runsaasti vapautta esimerkiksi lukujärjestyssuunnittelussa.
 • Moduulien välillä jaetaan systemaattisesti kokemuksia ja onnistumisia.
 • Työelämäyhteys on vahva.
Antakaa konkreettinen esimerkki/esimerkkejä, miten vertaiskumppanin hyviä käytäntöjä aiotaan hyödyntää tai on jo hyödynnetty.
Käsittelimme vertaisoppimisen tulokset Koulutustoiminnan ohjausryhmässä (Koto ohry) marraskuussa 2022. Sovimme seuraavista toimenpiteistä:

 1. Jatkamme jaetun pedagogisen johtamisen kirkastamista koulutusjohtajan johdolla. Ryhmä kuvaa jaetun pedagogisen johtamisen mallin vastuuhenkilöineen, tehtävineen ja toimintatapoineen. Koto ohry vahvistaa mallin.
 2. Kytkemme pelisääntötyöskentelyn osaksi opintojaksojen toteutuksen suunnittelua. Opintojaksotiimit laativat opintojaksovastaavan johdolla pelisäännöt. Tukena on ohjeistettu, yhteisöllinen pyramidimenetelmä.
 3. Lukujärjestyssuunnittelu varaa yhteisen suunnitteluajan moduulien loppuun. Opintojaksovastaava aikatauluttaa työskentelyn opettajien kanssa. Moduulivastaavat kutsuvat opintojaksovastaavat säännöllisesti tapaamisiin.
 4. Työelämä- ja tiimityötaitojen kehittäminen sekä osaamisen jakaminen ja kehittäminen opintojaksoilla on yksi vuoden 2024 osaamisen kehittämisen painopisteistä.

Auditointiryhmän arvio

Poliisiammattikorkeakoulu valitsi osallistavan itsearvioinnin tuloksena vertaisoppimisen teemaksi keskeisen ja ajankohtaisen kehittämiskohteen – yhteisopettajuuden. Yhteisopettajuuden kehittäminen liittyy keskeisesti muun muassa poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman toteuttamiseen. Hämeen ammattikorkeakoulun valinta kumppaniksi on perusteltu erinomaisesti.

Vertaisoppimisen suunnitelman tavoitteet on määritelty selkeästi. Vertaisoppimisen prosessin toteuttamiseen on osallistunut melko laaja edustus korkeakoulujen johtoa, opettajia ja pedagogisia asiantuntijoita. Vertaisoppimisen prosessi on auditointiaineistojen perusteella ollut hyödyllinen ja täyttänyt sille asetetut tavoitteet.

Vertaisoppimisen oppeja on viety käytäntöön opettajien pedagogisen kehittämisen tilaisuuksissa. Opettajatyöpajoissa Poliisiammattikorkeakoulun opettajat nostivat yhteisopettajuuteen liittyvän kehittämistyön esille hyvänä käytäntönä ja uskovat yhteisopettajuuden lisäämisen esimerkiksi poistavan opetettavien aiheiden päällekkäisyyksiä.

Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoululle yhteisopettajuuden edelleen kehittämistä ja laajentamista sekä yhteisopettajuudesta saatujen kokemusten seurantaa ja näkyväksi tekemistä. Auditointiryhmä suosittelee vertaisoppimisessa tunnistettujen hyvien käytänteiden järjestelmällistä hyödyntämistä myös pelastusalan päällystötutkinnon opettajuuden kehittämistyössä.