3.1 Laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa

Assessment of the audit team

Poliisiammattikorkeakoulun vahva ja yhteinen strateginen tahtotila kiteytyy Toimintakäsikirjaan

Poliisiammattikorkeakoulun strateginen asema perustuu sen ainutlaatuiseen tehtävään ja rooliin osana poliisihallintoa. Ammattikorkeakoulun strategia kytkeytyy selkeästi koko hallinnonalan toimintaan. Poliisin yhteinen tilannekuva välittyy Poliisiammattikorkeakoulun toiminnanohjausjärjestelmän sekä palautekulttuurin kautta niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin. Auditointiryhmän mukaan käynnissä oleva Poliisiammattikorkeakoulun organisaatiouudistus mahdollistaa jatkossa aiempaa vahvemman strategisen ohjauksen.

Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmän periaatteet, tavoitteet ja vastuut muodostavat korkeakoululle toimivan laatupolitiikan. Laatupolitiikka on julkinen. Jatkuvan kehittämisen tavoitteisiin perustuvan laatujärjestelmän hyvänä käytänteenä on Toimintakäsikirja, joka on saatavilla avoimesti verkossa. Toimintakäsikirja luo yhteisen perustan laatutyölle.

Haastatteluiden perusteella Toimintakäsikirja ohjaa selkeästi henkilöstön toimintaa. Opiskelijoiden keskuudessa Toimintakäsikirjaa ei vielä tunneta laajasti. Auditointiryhmä suosittelee pohtimaan, missä määrin opiskelijoiden tulisi tuntea Toimintakäsikirjassa kuvatut yhteiset toimintatavat ja tarvittaessa varmistamaan, että käsikirja tulee opiskelijoille tutuksi.

Poliisihallitus ohjaa Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa

Poliisihallituksen ohjaus ja tavoiteasetanta ovat keskeisessä roolissa Poliisiammattikorkeakoulun strategisessa johtamisessa. Organisaatioiden välillä on selkeä prosessi, jolla varmistetaan Poliisihallituksessa määriteltyjen painopisteiden siirtyminen Poliisiammattikorkeakoulun tehtäviksi ja tavoitteiksi. Prosessi perustuu nykyisellään konkreettisiin ja määrällisesti mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Haastatteluissa nousi esille tarve keskittyä enenevästi toiminnan vaikuttavuuteen, jonka mittaaminen nykyisillä mittareilla on haastavaa. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua käymään keskustelua Poliisihallituksen kanssa mahdollisuudesta kehittää mittareita toiminnan vaikuttavuuden seurantaan.

Auditointihaastatteluiden perusteella yhteydet Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisihallituksen välillä toimivat pääsääntöisesti hyvin, mutta mitä konkreettisemmasta toiminnasta on kyse, sitä enemmän molemmat osapuolet kokevat, että ohjauksessa on kehittämistarpeita. Auditointiryhmä suosittelee Poliisihallitusta ja Poliisiammattikorkeakoulua kehittämään avointa tiedonkulkua ja viestintää, jotta tieto siirtyy ketterästi kaikille sitä tarvitseville tahoille niin Poliisiammattikorkeakoulussa kuin Poliisihallituksessakin.

Palautejärjestelmien tuottama tieto tukee Poliisiammattikorkeakoulun strategista johtamista

Laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään systemaattisesti Poliisiammattikorkeakoulun strategisessa johtamisessa. Järjestelmä tukee Poliisiammattikorkeakoulun profiilia, perustehtäviä koskevien tavoitteiden saavuttamista sekä strategian toteuttamista.

Tietoa laatujärjestelmän toiminnan tueksi kerätään erittäin laajasti keskeisiltä sidosryhmiltä. Esimerkkejä tällaisista menettelyistä ovat opiskelijapalautejärjestelmä, opiskelijoiden ja johdon yhteistyökokoukset, verkossa olevat palautekanavat, useat sisäiset työryhmät sekä yhteistyö valtuuskunnan, Poliisihallituksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Poliisihallitus tuottaa säännöllisesti Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistä tukevia arviointeja, kuten arvion poliisikoulutuksen tilasta, joita käsitellään korkeakoulun johtoryhmässä ja henkilöstön kesken. Monitasoinen yhteistyö laatujärjestelmän kehittämisessä on yksi Poliisiammattikorkeakoulun vahvuuksista.

Tiedon keruun ja hyödyntämisen pullonkaulana on kuitenkin toimivien sähköisten järjestelmien puute. Poliisiammattikorkeakoululla onkin auditoinnin perusteella akuutti tarve uudistaa johtamisen tietojärjestelmiään. Haasteena on, että poliisihallinnon osana Poliisiammattikorkeakoulun salassa pidettävän tiedon ja korkean tietoturvan vaatimukset ovat selvästi eri tasolla kuin muilla korkeakouluilla. Samoin haasteena on Poliisiammattikorkeakoulun tietojärjestelmien kytkeytyminen hallinnonalan yleiseen tietojärjestelmäkehitykseen. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua luomaan ja toteuttamaan selkeän tiekartan johtamisen tietojärjestelmien kehittämiseksi.

Poliisiammattikorkeakoululla ja Pelastusopistolla on mahdollisuuksia vahvempaan strategiseen yhteistyöhön

Moniviranomaisnäkökulma ja sisäisen turvallisuuden näkökulma ovat auditointivierailun perusteella tärkeitä Poliisiammattikorkeakoulua ja Pelastusopistoa yhdistäviä tekijöitä, jotka luovat hyvän perustan yhteistyön kehittämiselle. Lisäksi molemmat ovat sisäministeriön ohjauksessa olevia koulutusorganisaatioita, joista valmistuneet tekevät tiivistä yhteistyötä kenttätehtävissä. Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) ohjaus näyttää auditointiryhmälle kuitenkin monimutkaiselta, koska Pelastusopistoa ohjaa sisäministeriön pelastusosasto ja Poliisiammattikorkeakoululla on vastuu pelastusalan päällystötutkintojen myöntämisestä. Vastuunotto tutkinnosta ja sen laadusta ei haastatteluiden ja työpajojen perusteella näy riittävästi opiskelijoille ja henkilökunnalle. Auditointiryhmä suosittelee selkeyttämään pelastusalan päällystötutkinnon ohjaukseen ja kehittämiseen liittyviä vastuita.

Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistoiminnassa noudatetaan lainsäädännöllistä perustaa, ohjausmekanismia, vastuita ja vuonna 2016 sisäministeriön ohjauksessa sovittuja yhteistoiminnan periaatteita. Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston yhteistyösopimuksen päivittäminen tarjoaisi hyvän mahdollisuuden pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) ohjauksen ja kehittämisen vastuiden kirkastamiseen. Nykyinen sopimus olisi perusteltua läpikäydä nyt, kun yhteisestä toiminnasta on saatu kokemusta ja kehittämistarpeet ovat selkiytyneet.

Hallituksen rooli ilmenee lähinnä hallinnollisena

Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen keskeiseksi tehtäväksi on määritelty Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan kehittäminen. Hallituksella on myös muita lakisääteisiä tehtäviä, kuten tutkintokoulutusten opetussuunnitelmien hyväksyminen ja oikaisuvaatimusten käsittely. Auditointivierailulla hallituksen rooli ilmeni lähinnä hallinnollisena ja lakisääteisenä toimijana. Merkittävä osa hallituksen kokousajasta näyttää kuluvan rutiininomaisiin hallinnollisiin päätöksiin.

Auditointiryhmän näkemyksen mukaan Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa tulisi käsitellä nykyistä enemmän laatujärjestelmän tuottamaa tietoa yhteisen strategisen tilannekuvan selkeyttämiseksi ja yhteisen kehittämissuunnan määrittelemiseksi. Auditointiryhmä suosittelee, että ammattikorkeakoulun hallituksessa vahvistetaan tietoperusteista strategista ja toiminnan kehittämistä tukevaa keskustelua.

Strategian vaikuttavuus henkilöstön toimintaan on vielä kesken

Auditointivierailun perusteella sekä Poliisiammattikorkeakoulun että pelastusalan päällystötutkinnon henkilöstö tunnistaa työnsä yhteyden strategisiin tavoitteisiin. Henkilöstön tunnistamat strategiset painotukset ovat kuitenkin rajatut. Molemmissa organisaatioissa koulutustehtävään liittyvät strategiset tavoitteet ovat henkilöstölle selvästi tutumpia kuin TKI-tehtävään liittyvät tavoitteet. Poliisiammattikorkeakoulun tuntiopettajien yhteys strategisiin tavoitteisiin on päätoimista henkilöstöä vähäisempää. Pelastusalan päällystötutkinnon henkilöstön yhteys Pelastusopiston strategisiin tavoitteisiin on vahvaa, mutta Poliisiammattikorkeakoulun tavoitteisiin heikompaa. Voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaan pelastusalan päällystötutkinto (AMK) -koulutuksessa noudatetaan Pelastusopiston strategisia asiakirjoja ja menettelyohjeita.

Auditointiryhmä suosittelee vahvistamaan strategisten tavoitteiden näkyvyyttä ja niihin sitoutumista koko henkilöstön keskuudessa. Tähän voitaisiin päästä esimerkiksi vahvistamalla kehityskeskustelujen strategista osuutta sekä käymällä säännöllisiä ylimmän johdon vetämiä strategiaan ja sen seurantaan liittyviä pienryhmäkeskusteluita henkilöstön kanssa.