1.1 Koulutuksen suunnittelu

Assessment of the audit team

Koulutustarjonnan suunnittelulla on selkeä yhteys strategiaan

Poliisiammattikorkeakoulun koulutustarjonnan suunnittelulla on selkeä yhteys ammattikorkeakoulun strategiaan. Poliisihallituksen ohjauksella on keskeinen rooli Poliisiammattikorkeakoulun koulutuksen suunnittelussa.

Poliisiammattikorkeakoulun tarjoamista tutkinnoista poliisi (AMK) ja ruotsinkielinen polis (YH) -tutkintojen opetussuunnitelma oli auditointiajankohtana juuri uudistettu. Lisäksi poliisi (ylempi AMK) ja polis (högre YH) -tutkintojen opetussuunnitelmaa oltiin parhaillaan uudistamassa. Samoin pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opetussuunnitelmaa oltiin uudistamassa vuosina 2023-2024. Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) järjestämisvastuu on Pelastusopistolla ja tutkinnonantovastuu Poliisiammattikorkeakoululla. Pelastusopisto toimii Kuopiossa, ja Poliisiammattikorkeakoulu toimii Tampereella.

Auditointivierailun perusteella sekä poliisin (AMK/YH ja ylempi AMK/högre YH) että pelastusalan päällystötutkinnoista (AMK) valmistuneiden osaaminen vastaa hyvin tämänhetkisiä työelämän tarpeita. Koulutusten työelämälähtöisyys on vahvaa. Sekä Poliisiammattikorkeakoulun että Pelastusopiston vahvuuksia ovat monipuolinen verkostoituminen viranomaisten ja yhteiskumppaneiden kanssa, tiivis työelämäyhteistyö sekä jatkuva kommunikointi sidosryhmien kanssa työelämän tarpeista ja valmistuneiden osaamisesta.

Auditointivierailulla nousi esiin keskustelu tulevaisuuden poliisin osaamistarpeista. Keskeinen kysymys on, tulisiko Poliisiammattikorkeakoulun keskittyä yleispoliisikoulutukseen vai aiempaa selkeämmin jo opiskelijavalinnoista alkaen eriytyviin poliisin urapolkuihin, kuten tutkintaan ja kyberturvallisuuteen. Auditointiryhmä jakaa useissa auditointihaastatteluissa nousseen näkemyksen, jonka mukaan poliisikoulutuksen tulee varautua yhä haastavampiin toimintaympäristön ja erityisesti turvallisuusympäristön muutoksiin. Auditointiryhmä suosittelee, että Poliisiammattikorkeakoulu ottaa aktiivisen roolin tulevaisuuden poliisista käytävässä keskustelussa ja varautuu aiempaa dynaamisempien opetussuunnitelmien kehittämiseen.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkintokoulutusten osaamistavoitteet on määritelty selkeästi opetussuunnitelmissa. Lisäksi tutkintojen vastaavuus Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien kansallisen viitekehyksen kanssa on kuvattu selkeästi opetussuunnitelmaoppaassa.

Auditointivierailun perusteella Poliisiammattikorkeakoulun koulutuksia kehitetään monipuolisen tiedon perusteella. Sen sijaan TKI-hankkeista nousevaa tutkittua tietoa hyödynnetään koulutusten kehittämisessä melko vähän. Auditointiryhmä suosittelee, että opetuksen suunnittelussa varmistetaan nykyistä järjestelmällisemmin TKI-hankkeissa saadun uuden tiedon kytkeytyminen opetussisältöjen kehittämiseen.

Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opetussuunnitelma kaipaa päivittämistä

Pelastusalan päällystötutkintoon (AMK) liittyvä Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston välinen yhteistyö on koulutusjohdon tasolla toimivaa. Sen sijaan koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen osalta yhteistyössä ja käytäntöjen yhtenäistämisessä olisi vielä runsaasti kehittämisen varaa. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua ja Pelastusopistoa vahvistamaan systemaattista yhteistyötään kaikilla tasoilla ammattikorkeakoulututkintojen ja jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnittelussa ja hyvien käytänteiden yhtenäistämiseksi.

Auditointivierailulla nousi esiin useita pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opetussuunnitelmaan liittyviä päivittämistarpeita. Opetussuunnitelmaa kuvattiin työpajoissa joustamattomaksi, ja siihen on tehty viime vuosina vain lakimuutosten edellyttämiä pakollisia muokkauksia. Opiskelijoiden mukaan insinöörisisällöt painottuvat nykyisessä tutkinnossa liiaksi johtuen siitä, että tutkinto oli aiemmin Savonia-ammattikorkeakoulun insinööritutkinto. Tutkinnon osaamistavoitteiden määrittäminen on kunkin vastuuopettajan omalla vastuulla ja riippuvainen yksittäisten opettajien mahdollisuuksista seurata omatoimisesti alan kehitystä. Pelastusopiston opettaja- ja opiskelijaedustajat toivat työpajoissa esiin myös opetuksen suunnitteluprosessien puutteita, mikä näkyy esimerkiksi opetettavien sisältöjen epäloogisena järjestyksenä. Lisäksi kaikkea opetusta pelastusalan päällystötutkinnossa ei koeta ammattikorkeakoulutasoiseksi.

Auditointiryhmä suosittelee, että pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) käynnissä oleva opetussuunnitelman uudistustyö tehdään huolellisesti osallistaen siihen laajasti henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä. Suunnittelussa tulee varmistaa osaamistavoitteiden korkeakoulutasoisuus ja opintojen looginen eteneminen. Auditointiryhmä pitää hyvänä auditointihaastatteluissa kuvattua lähestymistapaa, jonka mukaan opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä Pelastusopistossa koko tutkintoa, osaamisia ja kyvykkyyksiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti suhteessa pelastuslaitosten tarpeisiin. Poliisiammattikorkeakoululla on systemaattiset menettelyt kaikkien tutkintokoulutusten opetussuunnitelmien hyväksymiseksi, kattaen myös pelastusalan päällystötutkinto (AMK) -opetussuunnitelman.

Pedagogiikkaa kehitetään suunnitelmallisesti ja osallistavasti

Poliisiammattikorkeakoulun koulutus suunnitellaan siten, että opetusmenetelmät, oppimisen arviointi ja oppimisympäristöt tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista. Auditointivierailu vahvisti auditointiryhmän näkemystä siitä, että opettajien opetusmenetelmäosaamista ja pedagogista osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Selkeänä Poliisiammattikorkeakoulun vahvuutena on, että monialaisen yhteisopettajuuden kehittäminen on kytketty uuden poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman toteutukseen. Opetussuunnitelmauudistusta on tuettu kattavalla opetushenkilöstön pedagogisella tuella ja koulutuksella sekä Poliisiammattikorkeakoulussa että Pelastusopistossa. Opettajien pedagogisen osaamisen koulutus on keskittynyt muun muassa osaamisen arvioinnin kehittämiseen, käänteisen opetuksen (flipped learning) hyödyntämiseen sekä verkko-opetuksen tukemiseen.

Sekä auditointihaastatteluissa että opetushenkilöstön työpajoissa hyvänä käytänteenä nousivat esiin opetuksen kehittämispäivät, joissa Poliisiammattikorkeakoulun opettajat saavat käytännön tukea opetusmenetelmien kehittämiseen. Pelastusopiston opettajat puolestaan toivoivat, että tiimien välistä yhteistyötä ja yhteistä jakamista hyvistä opetusmenetelmistä lisättäisiin. Auditointiryhmä suosittelee, että Poliisiammattikorkeakoulun opettajia laajasti osallistava opetuksen kehittämispäiväkäytänne otetaan käyttöön myös Pelastusopistossa.

Opiskelijat ja muut sidosryhmät osallistuvat koulutusten suunnitteluun

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia osallistua koulutusten suunnitteluun. Opiskelijoiden osallistuminen kehittämisryhmiin, kuten opetuksen kehittämisryhmään, on opinnollistettu, ja osallistumisesta saa opintopisteitä. Lisäksi poliisi (AMK) -opiskelijoiden aloitteesta on perustettu yhteistyökokous, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus tavata Poliisiammattikorkeakoulun ylintä johtoa vähintään kerran lukukaudessa. Erityisen hyvänä auditointiryhmä pitää poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden osallistamista koulutuksen suunnitteluun. Tutkinnosta valmistuneet kutsutaan seurantapäiville, jotka tuottavat palautetietoa poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon työelämävastaavuudesta. Seurantapäivien ideoita viedään opetussuunnitelmaan, toteutussuunnitelmaan ja lukujärjestykseen. Sen sijaan pelastusalan päällystötutkinnon opiskelijat pitävät osallistumismahdollisuuksiaan koulutuksen kehittämiseen vähäisinä.

Sidosryhmillä on auditointivierailun perusteella monipuoliset mahdollisuudet osallistua Poliisiammattikorkeakoulun koulutusten suunnitteluun. Poliisiyksiköt ovat voineet osallistua opetussuunnitelmatyöhön monin eri tavoin. Työelämän edustajilta pyydetään systemaattisesti lausuntoja opetussuunnitelmaluonnoksesta ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi ammattikorkeakoulu pyytää poliisilaitoksilta runsaasti erityisosaamisiin liittyvää kontribuutiota niin opetussuunnitelman sisältöihin kuin myös opetuksen toteutukseen. Sidosryhmien ja yhteistyökorkeakoulujen kanssa on toteutettu useita hankkeita koulutuksen sisältöjen suunnittelemiseksi. Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu on toteuttanut Viron Sisekaitseakadeemian kanssa runsaasti koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää yhteistyötä ja vertaisoppimista.

Auditointivierailulla nousi esille, että harjoittelun ohjaajien näkemyksiä ja harjoittelujen kautta saatavaa palautetietoa opiskelijoiden työelämäosaamisesta voitaisiin hyödyntää vielä enemmän koulutuksen suunnittelun tukena. Harjoittelun ohjaajat toivoivat, että heille luotaisiin järjestelmällinen kanava viestiä Poliisiammattikorkeakoululle harjoittelujen toteutumisesta ja käytännön poliisityön tarpeista. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua kehittämään mallin harjoittelupalautteen systemaattiselle keruulle, analyysille ja hyödyntämiselle koulutusten suunnittelussa.

TKI-toiminnan ja opetuksen integroitumisessa on vielä kehitettävää

Poliisiammattikorkeakoulu on tunnistanut kehittämiskohteekseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) integroimisen koulutukseen. Ammattikorkeakoulun organisaatiouudistuksella pyritään tukemaan TKI-toiminnan ja koulutuksen tiiviimpää kytkentää. Haastatteluissa kävi ilmi, että yksittäiset Poliisiammattikorkeakoulun tutkijat käyvät luennoimassa opiskelijoille. TKI-henkilöstöä voitaisiin kuitenkin hyödyntää nykyistä enemmän menetelmäopetuksessa ja erityisesti opinnäytetöissä tarvittavan menetelmäosaamisen vahvistamisessa. Auditointivierailun mukaan Poliisiammattikorkeakoulun TKI-hankkeissa on tuotettu runsaasti opetusmateriaalia, kuten kymmeniä verkkokoulutuspaketteja työelämän käyttöön. Opiskelijoiden osallistuminen TKI-hankkeisiin on toistaiseksi vielä jäsentymätöntä. Auditointiryhmä suosittelee jatkamaan TKI-toiminnan ja opetuksen välisen integraation kehittämistä.

Poliisiammattikorkeakoulun mitoitussuosituksessa on kuvattu, miten opiskelijoiden työmäärät määritellään ECTS-järjestelmän periaatteita käyttäen. Opiskelijoiden kokema työmäärä ja kuormitus vaihtelevat kuitenkin paljon. Erityisesti pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijat toivat esiin, että opintojen kuormitus ja ajoittuminen lukukausille on heidän mielestään epätasapainossa, sillä syyslukukaudelle ajoittuu opintoja huomattavasti enemmän kuin kevätlukukaudelle. Myös Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat kokevat, että tehtävien määräajat ja tentit kasaantuvat ajoittain päällekkäin. Myönteistä on se, että opettajat ovat poliisi (AMK) -tutkinnon opiskelijoiden toiveiden mukaisesti siirtäneet tenttejä eteenpäin ja purkaneet näin ruuhkahuippuja. Auditointiryhmä kannustaa seuraamaan opiskelijoiden työmäärää ja sen tasaista jakautumista eri viikoille ja lukukausille.

Koulutusten kansainvälistämisessä olisi vielä potentiaalia

Poliisiammattikorkeakoulu on mukana kansainvälissä verkostoissa, ja yhteistyö esimerkiksi Viron Sisekaitseakadeemian ja Norjan poliisikorkeakoulun kanssa on tiivistä. Pohjoismainen yhteistyö näkyy erityisesti ruotsinkielisen polis (YH) -tutkinnon opiskelijoille. Samoin Pelastusopisto on mukana yhteispohjoismaisessa pelastusoppilaitosten verkostossa, jossa on muun muassa jaettu hyviä käytänteitä simulaatioiden käytöstä opetuksessa.

Poliisiammattikorkeakoulu on itsearvioinnissaan tunnistanut kehittämiskohteekseen vahvistaa edelleen koulutuksen kansainvälistymistä ja siihen liittyviä opetussisältöjä, liikkuvuutta ja asenteita. Haaste koskee sekä henkilökuntaa että opiskelijoita. Poliisi (AMK) -opiskelijoiden mukaan heitä kannustetaan kansainvälisiin vaihtoihin, ja opintosuunnitelmia ollaan valmiita henkilökohtaistamaan. Opiskelijoiden paineet pysyä opiskeluryhmänsä tahdissa ja valmistua nopeasti rajoittavat kuitenkin heidän halukkuuttaan lähteä kansainvälisiin vaihtoihin.

Pelastusalan päällystötutkintoa (AMK) suorittaville ei ole tarjolla vaihto-ohjelmaa. Heille kansainvälisyys ilmenee lähinnä yksittäisten verkostohankkeiden kautta. Auditointihaastattelujen perusteella pohdinnassa on ollut, tulisiko pelastusalan päällystötutkinnon opiskelijoille avata vaihtomahdollisuuksia Poliisiammattikorkeakoulun kautta.

Auditointivierailun mukaan kansainvälinen kehitys haastaa myös sisältöjen, oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittämistä. Yksi haastatteluissa esiin noussut teema oli kansainvälinen rikollisuus. Poliisi (ylempi AMK) -opiskelijat ehdottivat työpajassaan kokonaisvaltaista analyysia siitä, mitä poliisin kansainvälisyysosaaminen tarkoittaa ja opetuksen kehittämistä tältä pohjalta. Auditointiryhmä pitää hyvänä sitä, että poliisi (AMK) -tutkinnon uudessa opetussuunnitelmassa kansainvälisyysosaaminen on aiempaa vahvemmassa roolissa. Auditointiryhmä kannustaa Poliisiammattikorkeakoulua jatkamaan koulutusten kansainvälistämistä.