4.1 Korkeakoulun valitsema arviointialue

Assessment of the audit team

Poliisiammattikorkeakoulu on integroimassa poliisin yhteistä toimintaympäristöanalyysin mallia omaan toimintaansa. Myös Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa yhteiseen tilannekuvaan tietoa omalta osaltaan. Poliisiammattikorkeakoulun liittyminen poliisin strategisen tilannekuvan päivittämiseen ja sen sisältöjen käyttöön on ollut erinomainen uudistus, jonka kaikkia hyötyjä ei ole vielä saatu realisoitua.

Ennakoivan toimintaympäristöseurannan toimintatavat

Poliisin valtakunnallinen tilannekuva perustuu jatkuvaan tiedonkeruuseen ja laajaan toimintaympäristöanalyysiin. Poliisin käytössä olevat toimintaympäristöanalyysit ovat poikkeuksellisen tarkkanäköisiä ja laaja-alaisia yhteenvetoja yhteiskunnallisen kehityksen megatrendeistä sekä niiden potentiaalisista vaikutuksista poliisitoimintaan. Toimintaympäristön seurannan ja -analyysin tuloksia käytetään monipuolisesti Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan kehittämisessä.

Tilannekuvan tietojen keräämiseen ja analysointiin liittyy kuitenkin tietojärjestelmähaasteita. Esimerkiksi erilaisten rekisteritietojen yhdisteleminen ei poliisin nykyisissä tietojärjestelmissä ole mahdollista. Lisäksi tilannekuvan alustana käytetty Sharepoint-ohjelma ei ole joustava, vaan tukee pikemminkin perinteisen staattisen tietokannan rakentamista, jolloin tietojen analysointi vaatii paljon käsityötä. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan Poliisiammattikorkeakoululla voisi olla koko poliisihallinnon tiedonhallintaa uudistava rooli, mikäli se voi luoda tilannekuvaa koskevan tietojärjestelmän päälle automatisaatioon ja tekoälyyn perustuvan käyttöliittymäkerroksen.

Poliisiammattikorkeakoulun koko henkilöstöllä on pääsy tietojärjestelmään. Auditointihaastatteluiden mukaan kaikki henkilöstön jäsenet ovat myös saaneet koulutusta järjestelmän käyttöön. Kuitenkin vain osa henkilöstöstä hyödyntää sitä aktiivisesti, koska he eivät vielä koe saavansa siitä riittävästi lisäarvoa. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua aktiivisesti viestimään henkilöstölle toimintaympäristön seurannasta saatuja positiivisia kokemuksia ja hyötyjä perustoimintojen kehittämisessä.

Tilannekuva tukee ja jäntevöittää Poliisiammattikorkeakoulun strategista osaamisen johtamista sekä sen omien että koko poliisihallinnon tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittelyssä. Tulevien osaamistarpeiden ennakoinnissa olisi pystyttävä näkemään vuosia eteenpäin. Poliisin muuttuva toimintaympäristö synnyttää jatkuvasti uusia osaamis- ja täydennyskoulutustarpeita, jotka tulisi saada nykyistä nopeammalla syklillä mukaan koulutuksen suunnitteluun ja tarjontaan. Auditointiryhmä pitää perusteltuna Poliisiammattikorkeakoulun toivetta, että Poliisihallituksen koulutustarvekysely siirrettäisiin vuosikellossa aikaisemmaksi. Tällöin Poliisiammattikorkeakoululla olisi enemmän aikaa reagoida poliisiyksiköiden esittämiin tarpeisiin.

Riskienhallinta on hyvä esimerkki siitä, kuinka poliisihallituksen määrittelemää strategisten riskien tilannekuvaa ja poliisin operatiivisen puolen tunnistamia riskejä hyödynnetään korkeakoulun riskienhallinnan koulutusten suunnittelussa. Auditointiryhmä suosittelee laajentamaan käytäntöä myös muiden Poliisiammattikorkeakoulun tarjoamien täydennyskoulutusten suunnitteluun.

Auditointiryhmä painottaa sitä, että tilannekuva ei voi korvata kaikkea ennakointia. Riskinä on se, että Poliisiammattikorkeakoulussa keskitytään liiallisesti poliisin tilannekuvan tuottamaan tietoon ja jätetään muut tietolähteet liian pieneen rooliin. Tärkeää onkin kerätä ja analysoida ennakointitietoa useita eri kanavia ja toimintatapoja hyödyntäen.

Tilannekuvatyön kytkeytyminen osaksi Poliisiammattikorkeakoulun toimintakulttuuria

Tilannekuvan laaja-alainen hyödyntäminen on Poliisiammattikorkeakoulussa vielä alkuvaiheessa. Auditointivierailun perusteella tilannekuvaa käytetään eniten johtamisen ja koulutussuunnittelun tukena. Koulutuksen kehittämisen osalta tilannekuvan käyttö ei ole kuitenkaan vielä systemaattista, vaan riippuu opettajasta. Sen sijaan tilannekuvan hyödyntäminen poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmauudistuksen tukena on auditointiryhmän mukaan hyvä käytänne.

Auditointihaastatteluissa ei tullut esille, miten tilannekuvaa ja toimintaympäristöanalyysia hyödynnetään TKI-työssä. Poliisiammattikorkeakoulun olisi mahdollista käyttää toimintaympäristön seurannan työkaluja vahvemmin TKI-työn suuntaamisessa ja priorisoinnissa.

Jotta opiskelijoiden roolia toimintaympäristöanalyysien käytössä voitaisiin vahvistaa, Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstön tulisi kiteyttää analyysistä nousevaa tilannetietoa ja nivoa se tiiviimmin osaksi yksittäisiä opintojaksoja. Opiskelijat ovat haastatteluiden perusteella varsin motivoituneita lisäämään ymmärrystään tulevan työnsä kehitystrendeistä, mutta erityisesti opintojen alkuvaiheessa alan kokonaisuuden haltuunotto jää helposti päivittäisopintojen paineiden alle. Auditointiryhmä suosittelee, että Poliisiammattikorkeakoulu luo selkeät toimintatavat, joilla opiskelijat voivat osallistua aktiivisina toimijoina toimintaympäristön seurantaan ja analyysiin mahdollisimman varhaisessa opintojen vaiheessa.

Muiden toimijoiden ennakoinnin ja toimintaympäristön seurannan hyvistä käytänteistä oppiminen

Poliisiammattikorkeakoulun ennakointitietoon ja tilannekuvan laadintaan olisi hyvä saada mukaan näkemyksiä myös muilta turvallisuusviranomaisilta, joiden kanssa tehdään laajasti yhteistyötä. Auditointiryhmä suosittelee systemaattista yhteistyötä Rajavartiolaitoksen, Tullin, Puolustusvoimien ja Pelastustoimen edustajien kanssa toimintaympäristön seurannassa. Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) kehittämisen kannalta olisi tärkeää vahvistaa yhteistä tilannekuvaa Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun välillä.

Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyö muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa ennakointitiedon keräämisessä ja analysoinnissa näyttää toistaiseksi vähäiseltä. Muiden korkeakoulujen toimintakenttä liittyy kuitenkin oleellisesti Poliisiammattikorkeakoulun tilannekuvaan. Esimerkiksi Varsinais-Suomen ennakointiakatemia (ennakointiakatemia.fi) tuottaa alueen oppilaitoksille ja korkeakouluille moniulotteista näkymää alueen kehityssuunnista ja –mahdollisuuksista. Samoin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylläpitämä kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus tekee laaja-alaista kyberturvallisuuden ennakointi- ja varautumistyötä.

Eri lähteistä nousevien trendien peilaaminen poliisiorganisaation tilannekuvaan voisi syventää Poliisiammattikorkeakoulun johdon ja opettajien näkemystä kansallisesta kehityksestä. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua tiivistämään yhteistyötä valitsemiensa suomalaisten korkeakoulujen kanssa ennakointitiedon keräämisessä ja analysoinnissa.