1 Osaamista luova korkeakoulu

Arviointialueella I arvioidaan niitä menettelytapoja, jotka tukevat opiskelijakeskeistä, työelämälähtöistä ja tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutuksen suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä.

Arviointialue I on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Poliisin (AMK/YH ja ylempi AMK/högre YH) ja pelastusalan päällystötutkinnoista (AMK) valmistuneiden osaaminen vastaa hyvin tämänhetkisiä työelämän tarpeita.
  • Monialaisen yhteisopettajuuden kehittäminen on kytketty uuden poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman toteutukseen. Opetussuunnitelmauudistusta on tuettu kattavalla opetushenkilöstön pedagogisella tuella ja koulutuksella.
  • Henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet otetaan huomioon monipuolisesti tukipalveluiden kehittämisessä.

Kehittämissuositukset

  • Systemaattista yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jakamista Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston välillä tulee vahvistaa kaikilla tasoilla ammattikorkeakoulututkintojen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen liittyen.
  • Opintojen sujuvaa etenemistä tulee edistää opiskelijalähtöisesti sekä opintojaksojen sisällä että koko opiskelupolun aikana. Opiskeluilmapiirissä on tarpeen vahvistaa psykologisen turvallisuuden tunnetta, jotta opiskelijat uskaltavat tuoda esille opintoihin ja hyvinvointiinsa liittyviä haasteitaan.
  • Poliisiammattikorkeakoulun tulee selkeyttää omaa rooliaan poliisin jatkuvan oppimisen kehittämisessä niin, että täydennyskoulutuksella pystytään tarkoituksenmukaisesti vastaamaan poliisialan henkilöstön osaamisen kehittämisen määrällisiin ja laadullisiin tarpeisiin.