2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla hyvä.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Poliisiammattikorkeakoululla on vahva kyky systemaattisen laatutyön perusteella tunnistaa omat kehittämistarpeensa ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta.
  • TKI-prosessi ja sen johtamisen työkalut edistävät tiedon jakamista projektien parhaiden käytäntöjen välillä.
  • Poliisiammattikorkeakoululla on vahvat, toimivat ja korkeakoulun kehittämiselle lisäarvoa tuottavat kansalliset ja kansainväliset verkostot muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa.

Kehittämissuositukset

  • Poliisiammattikorkeakoulun tulisi vahvistaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadullista ja määrällistä mittaamista.
  • TKI-hanketoiminta tulisi liittää vahvemmin poliisitoiminnan kehittämiseen.
  • Perustoimintoja integroivaa toimintakulttuuria tulisi kehittää sekä Poliisiammattikorkeakoulussa että Pelastusopiston toteuttamassa pelastusalan päällystökoulutuksessa. Organisaatiot voisivat hyötyä toistensa hyvistä käytänteistä integroidun toimintakulttuurin kehittämisessä.