2.1 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen

Assessment of the audit team

Poliisiammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus pohjautuu selkeän perustehtävän toteuttamiseen ja poliisin hallinnonalan hyvään maineeseen. Korkeakoulun strategia määrittelee suunnan yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle ja vaikuttavuudelle. Strategiaa yksityiskohtaisemmat ja tulossopimuksessa määritellyt konkreettiset tavoitteet perustuvat sisäisen turvallisuuden ja laajemman poliisiorganisaation strategioihin. Johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista systemaattisesti. Auditointiryhmän arvion mukaan johtamisjärjestelmä ja 1.1.2024 aloittanut uusi organisaatiomalli tukevat yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kehittämistä.

Poliisiammattikorkeakoulu on määritellyt yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet strategiansa pohjalta ja jokaiselle strategiselle painopisteelle on vahvistettu omat tavoitteet ja mittarit. Auditointiryhmä kiinnittää huomionsa yhteiskunnallisen vastuun tavoitteisiin, jotka ovat 1) koulutuksemme, julkaisumme ja opinnäytetyömme lisäävät osaamista ja ymmärrystä yhteiskunnassa ja 2) tuotettua tietoa seurataan ja hyödynnetään. Nykyiset mittarit eivät kohdistu näistä ensimmäiseen näkökulmaan siltä osin, mihin Poliisiammattikorkeakoulun olisi mahdollista vaikuttaa. Mittarit tukevat lähinnä jälkimmäisen tavoitteen seuraamista.

Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulua ottamaan käyttöön uusia mittareita, joilla Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan vaikutusta yhteiskunnallisen vastuun vaikuttavuustavoitteen ensimmäiseen näkökulmaan voisi seurata systemaattisesti. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi TKI-toiminnan vaikuttavuuteen liittyvät mittarit, kuten hankkeen jälkeen tehdyt vaikuttavuusarviot, hankkeissa tuotettujen kansallisten prosessimuutosten määrä ja eri poliisiorganisaatioissa toimintaa kehittäneiden opinnäytetöiden määrä.

Useissa haastatteluissa tuli esille, että Poliisiammattikorkeakoulun osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on vielä melko vähäistä poliisihallinnon ulkopuolella. Auditointiryhmän mielestä Poliisiammattikorkeakoululla olisi sekä mahdollisuus että kansallinen tilaus ottaa nykyistä näkyvämpi rooli turvallisuusalan yhteiskunnallisena keskustelijana. Poliisille kehitteillä oleva mediapooli voi edistää osaltaan tämän tavoitteen saavuttamista. Auditointiryhmä suosittelee Poliisiammattikorkeakoulun oman näkyvyyden lisäämistä suhteessa laajempaan poliisitoiminnan näkyvyyteen. Etenkin kansallisesti merkittävien TKI-hankkeiden tulosten viestintää ja vaikuttavuutta tulee vahvistaa.

Toimintaympäristön ennakoivasta seurannasta ja analyysistä on selkeästi kehittymässä toiminnan kehittämiselle lisäarvoa tuottava prosessi. Auditointiryhmän tarkastelee asiaa laajemmin luvussa 4.

Poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä Tampereella toimivalla Poliisimuseolla on merkittävä rooli poliisin työn tekemisessä tutuksi laajalle käyttäjäkunnalle. Auditointiryhmä suosittelee, että Poliisiammattikorkeakoulu hyödyntää Poliisimuseota yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisessä. Auditointiryhmä suosittelee selvittämään mahdollisuuksia laajentaa Poliisimuseon alueellista toimintaa määräaikaisten tapahtumien ja näyttelyiden avulla.

Poliisiammattikorkeakoulun johto asettaa uudelle valtuuskuntatoiminnalle yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden suhteen merkittäviä odotuksia. Valtuuskunnan vahvuutena johto pitää sen monialaista osaamista ja yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia. Itsearviointiraportin mukaan valtuuskunnan toiminta on vakiinnutettava. Auditointiryhmä yhtyy tähän näkemykseen ja kehottaa määrittelemään valtuuskunnan lähivuosien toiminnalle selkeät tavoitteet, jotta sen toiminta kohdistuu yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kannalta oleellisiin asioihin.