2.2 Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet med genomslagskraft

Högskolan har under de senaste åren jobbat med att profilera och ställa tydliga mål för sin FUI-verksamhet och effektivera stödet till och rutinerna kring forskningen. År 2020 förband sig Arcada till Deklarationen för öppen vetenskap och högskolan följer fastslagna forskningsetiska principer som hittas på högskolans intranät. Genom förtydligade styrdokument, ibruktagningen av projekthanteringsverktyget ”Ugglan” och resurseringen av stödfunktioner har ledningen och administrationen av projekt blivit mer fokuserad och resultatorienterad. Från 2023 samlas utfallsdata i en akademirapport tillsammans med en analys och förslag till utvecklingsåtgärder. Förslagen behandlas först i högskolans forskningsråd och därefter i ledningsgruppen som beredning för behandling av styrelsen i samband med dess strategidag i början av hösten. Högskolans FUI-verksamhet kommer därtill på styrelsens bord årligen som strategiskt tema vid minst ett annat möte. Senast behandlades högskolans nya FUI-policy med profilering av FUI-verksamheten i juni 2023.

Majoriteten av forskningsprojekten vid Arcada har idag näringslivet eller andra samhälleliga aktörer som partner eller målgrupp. Den primärt tillämpade forskning och konstnärliga verksamhet som bedrivs vid högskolan engagerar per definition relevanta målgrupper redan under projektens gång, vilket är en god utgångspunkt då det stöder genomslag bland relevanta grupper. En identifierad utvecklingsåtgärd är emellertid att mer systematiskt samla data om och följa upp denna samverkan och dess utfall (se även avsnitt 2.1).

En av Arcadas styrkor inom FUI-verksamheten ligger i en hög andel publikationer som publiceras i referentgranskade journaler (35%) jämfört med medeltalet vid yrkeshögskolor i Finland (ca 10%). Trots den högklassiga publikationsverksamheten i etablerade journaler har högskolan dock ännu inte uppnått det bredare genomslag som eftersträvas. Som resultat av utvecklingsarbetet och en analys av FUI-verksamhetens utfall och av projektprocessen har högskolans FUI-kommunikation identifierats som ett utvecklingsbehov. Därför har kommunikationsenheten från hösten 2022 utökats med en resurs vars fokus är att stöda och utveckla FUI-kommunikationen.  Utvecklingsarbetet följer en klar struktur där nya initiativ tas, genomförs, utvärderas för att sedan vidareutvecklas eller ersättas med andra aktiviteter som främjar genomslag och synlighet. Just nu är nya processer under arbete för att koppla in kommunikation som ett element av varje projekt som beviljas finansiering. Målsättningen är att alla strategiskt centrala projekt ska göra upp en egen kommunikationsplan.

För varje strategiskt centralt projekt görs alltså framöver en kommunikationsplan upp som innehåller en kartläggning av projektets tidsspann, delmål och slutmål, inklusive förväntade resultat. För varje kommunikationsinsats följs resultaten upp – antalet besökare på webbsidan en nyhet publicerats på, genomslag i sociala medier och träffar i andra traditionella medier. Resultaten analyseras för att kunna dra slutsatser för framtida kommunikationsinsatser. På detta vis eftersträvas kommunikationen att effektiveras enligt rätt målgrupp och syfte.

I kommunikationen av FUI-verksamheten och de konstnärliga produktionerna utnyttjas samtliga av högskolans kanaler. Högskolans webbplats utgör stommen för kommunikationen där samtliga projekt och forskare finns listade. Därtill utnyttjas sociala medier aktivt. Högskolans nyhetsbrev till både alumner, “Alumnposten”, och nätverk av näringslivskontakter, “Update”, används för att sprida för målgruppen relevanta FUI-nyheter och initiativ. Utöver det medverkar högskolan i Helsinki EU Office-nyhetsbrev med aktuella artiklar kopplade till FUI-verksamheten 3-4 gånger per år.

I den pågående utvecklingen av FUI-kommunikationen strävar högskolan till att allt mer effektivt utnyttja sociala medier för ökat genomslag. Under det senaste året har ett koncept för en forskningsmånad byggts upp. Under månaden lyfter vi, koncentrerat fram pågående projekt, forskare (t.ex. “tre snabba frågor med forskaren”) och samarbeten.

Forskarna uppmuntras aktivt att medverka i högskolans vetenskapliga blogg. Alla blogginlägg genomgår en granskningsprocess av ett publikationsråd för att säkerställa kvaliteten. Genom blogginläggen levandegörs vår pågående forskning inom alla ämnen. Bloggen har flertalet besökare varje vecka, dock är spridningen av blogginläggen i våra sociala medier något som noterats som en utvecklingspunkt. Här behöver en tydligare process och systematik utvecklas för att nå optimal spridning.

Då högskolan arrangerar seminarier och evenemang engageras alltid de egna forskarna som talare. En av våra mest centrala intressegrupper och koppling till näringslivet är våra alumner. Av den orsaken involveras alltid högskolans forskare och experter i alumnevenemangen. Evenemangens genomslag följs upp genom antal deltagare och feedback som sedan används som underlag i planeringen av nästa års evenemang.

Högskolans kommunikationsenhet och rektor får dagliga rapporter om medieträffar. Kommunikationsenheten har hittills beställt en årsrapport av mediesynlighet, men kommer framöver med stöd av ett nytt verktyg att sammanställa en egen årsrapport över genomslag i media och spridning i sociala medier (dessa omfattar hela högskolans synlighet). Dessa delas med ledningsgruppen och stöder kommunikationsenheten i planeringen av nya koncept i olika kanaler.

Genomslag i nyhetsbrev följs upp både via öppningsprocent och klick. På motsvarande sätt utvärderas evenemang genom deltagarantal och feedbackenkäter. Evenemang utvärderas dessutom under separata återkopplingsmöten.

Styrkor Utvecklingsområden
Andel publikationer i referentgranskade journaler FUI-kommunikationens nya processer
Resursering för FUI-kommunikation Process för spridning av blogginlägg i sociala medier
Datainsamling av samprojekt