2.3 Uudistumista edistävä toimintakulttuuri

Karelian toimintakulttuuri kannustaa uudistumiseen ja kokeiluihin. Henkilöstön on mahdollista tehdä työtä ja toimintatapoja koskevia aloitteita sekä aloitteita TKI-toimintaan. Aloitetoiminnan tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä yhdessä ideointiin ja työyhteisön kehittämiseen, edistää yhteisöllisyyttä sekä saada ideat käyttöön. Aloitteellisuudesta myös palkitaan.  Aloitteiden käsittelyyn on olemassa menettelytavat. Henkilöstön ja opiskelijoiden aloitteita käsitellään yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnassa. TKI-aloitteita käsitellään TKI-tukitiimissä.

Kareliassa kannustetaan kokeilevaan kulttuuriin

Karelia on asiantuntijaorganisaatio, jossa kukin henkilöstöön kuuluva arvioi ja uudistaa työtään sekä työtapoja. Vuosina 2020–2021 aloitettiin hallinnon tiimimalli, joka perustuu strategiseen henkilöstösuunnitelmaan, valmentavaan johtamiseen ja itseorganisoituvien tiimien työskentelyyn. Tässä kokeilussa työtiimit ovat saaneet rakentaa työskentelytapansa kokeilukulttuurin periaatteiden mukaisesti itsenäisesti ja yhdessä sopien.

Kehittäjäopettaja-/kehittäjäkollegamallia on rakennettu INVEST-hankkeessa ja Tulevaisuuden työ -hankkeessa. Mallin avulla kehitetään Karelian pedagogista kulttuuria, opetussisältöjä, vertaisoppimista, tulosten vakiinnuttamista sekä osaamisen siirtoa projekteista opetukseen.  Tarve osaamisen uudistamiseen on noussut opettajan työn nopeasta muutoksesta kohti hybridiopetusta, jossa vertaistuella ja -oppimisella on keskeinen merkitys.

TKI-toiminnassa edistetään kokeilukulttuuria, jolla on vaikutusta laajemmin myös kumppanitahoihin ja yhteiskuntaan. TKI-projektit hyödyntävät kehittävän kokeilun työtapoja, kuten yhteissuunnittelua, hackhaton -tapahtumia, innovointia, työpajoja, tuotteistamista ja testausta.

Opiskelijoiden kokeilukulttuuria ja opiskelijayrittäjyyttä edistetään monin eri tavoin

Opiskelijayrittäjyyden pitkäjänteinen kehittäminen on ollut Karelian strategisena tavoitteena vuodesta 2016.  Vuonna 2018 aloitti toimintansa Karelia-ammattikorkeakoulun Y-akatemia, johon opiskelijat voivat hakeutua opintojensa alkuvaiheessa. Laaja joukko Karelian opettajia on suorittanut tiimimestarikoulutuksen, jonka aikana rakentui Kareliassa sovellettavan toimintamalli Y-akatemiaopintoihin. Y-akatemia tekee yhteistyötä Spark Joensuu -yrittäjyysyhteisön kanssa. Karelian Y-akatemian vahvuus on monialaisuus: sen opiskelijat tulevat monilta eri koulutusaloilta ja myös monet syntyvistä tiimeistä ovat monialaisia.

Opiskelijoiden kokeilukulttuuria sekä TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiota edistetään myös tutkimus- ja oppimisympäristöissä. Pisimmällä monialaisten kokeiluiden yhdistämisessä ollaan hyvinvoinnin ja terveyden oppimisympäristö TARMO:ssa. Opiskelijoiden ja henkilöstön kokeilukulttuuria edistetään myös Draft Program® -yrittäjyysohjelman kautta. Draft -ohjelmasta on rahoitettu jo yli kymmenen vuoden ajan opiskelijoiden, henkilöstön ja alumnien tuotekehitystä ja yrittäjyyskokeiluja. Opiskelijoille on Y-akatemian lisäksi tarjolla myös yrittäjyysopintojen, -ohjauksen ja -palveluiden yrittäjyyspolku -tarjotin ja Innovation Month® -opintojakso (International Business-opinnot).  Yrittäjyysopintoja tarjotaan myös kansainvälisessä yhteistyössä INVEST-konsortiossa, jossa tarjolla on kokeilevan yrittäjyyden oppimispolku.

Kareliassa vuodesta 2010 alkaen kehitettyä Draft-ohjelmaa on laajennettu vuosien mittaan myös yhteistyökumppaneiden käyttöön sekä Suomessa (Itä-Suomen yliopisto, Riveria, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä) että ulkomailla. Draft palkittiin vuonna 2021 EU-komssion yrittäjyyden edistämisen kilpailussa. Vuonna 2022 ohjelmalle toteutettiin perusteellinen nykytilan analyysi ja mm. sidosryhmähaastattelut. Tämän pohjalta vuodelle 2023 laadittiin yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma.

Vahvuudet Kehittämiskohteet
Rohkeisiin kokeiluihin ja uudistuksiin kannustava kulttuuri Kokeiluista syntyneiden käytänteiden systemaattinen integrointi osaksi opetusta
Opiskelijayrittäjyyden pitkäkestoinen kehittäminen ja hyvät käytänteet Tiimimallin toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen